สกลนคร กุดบาก ผนึกราชภัฏฯขยายผลการแก้ไขปัญหาความยากจน สู่นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สกลนคร กุดบาก ผนึกราชภัฏฯขยายผลการแก้ไขปัญหาความยากจน สู่นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สกลนคร กุดบาก ผนึกราชภัฏฯขยายผลการแก้ไขปัญหาความยากจน สู่นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

อำเภอกุดบาก ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ 7 ภาคีเครือข่าย ขยายผลการทำงานแก้ไขปัญหาความยากจน สู่นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามนโยบายของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอกุดบาก จ.สกลนคร นายสมเจตน์ พิมพานนท์ นายอำเภอกุดบาก เป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่แบบบูรณาการโดยความร่วมมือ ระหว่างอำเภอกุดบาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ 7 ภาคีเครือข่าย ภายใต้การดำเนินโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอำเภอกุดบาก” โดยนายสมเจตน์ พิมพานนท์ นายอำเภอกุดบาก กล่าวว่าเป้าหมายโครงการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ที่เน้นการพัฒนานักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents for Strategic Transformation: CAST) ในระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น 2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 3) สร้างคุณค่าต่อสังคม และ 4) ยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน โดยนายอำเภอได้ปรับบทบาทหน้าที่สู่หน่วยบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมกับภาคีเครือข่าย ผ่านพันธกิจร่วมในแต่ละภาคส่วน

โดยภาคีนำร่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ได้แก่ 1) เทศบาลตำบล 2) เกษตรอำเภอ 3) สาธารณสุขอำเภอ 4) ปศุสัตว์อำเภอ 5) พัฒนาการอำเภอ 6) องค์กรสตรี 7) องค์กรศาสนา และ 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งจากการบูรณาการข้อมูลร่วมกันของฐานข้อมูล TP-MAP จปฐ. ThaiQM และฐานข้อมูลงานวิจัยโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ในอำเภอกุดบาก ร่วมกับการเปิดเวทีด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 3 หมู่บ้านตำบลนำร่อง ดังนี้ 1) บ้านกุดแฮด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดบาก 2) บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาม่อง และ 3) บ้านกุดไห หมู่ 11 ตำบลกุดไห พบว่าสภาพปัญหาหลักคือปัญหาปากท้องและรายได้ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำและผันผวน สภาพภูมิอากาศแปรปรวน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเกิดวงจรหนี้สิน และกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในครัวเรือน

ดร.วินิธา พาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ม.ราชภัฏสกลนคร กล่าวว่าจากสถานการณ์ดังกล่าว สู่การขยายผลการทำงานร่วมกันกับนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ดังนี้ 1) วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ 3) คณะกรรมการหมู่บ้านและตำบล จำนวน 100 คน เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการทำงานในระดับพื้นที่แบบ “สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน” เสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นเพื่อนร่วมคิดมิตรร่วมทาง สู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างครัวเรือนตัวอย่าง สร้างความยั่งยืนในระดับหมู่บ้านสู่หมู่บ้านยั่งยืนต่อไป จนสามารถแก้ไขปัญหาปากท้อง ความทุกข์และความยากจนของประชาชนในพื้นที่ได้ด้วยพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เป็นนโยบายที่ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้มอบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ ทั่วประเทศ โดยกิจกรรมในวันนี้ มีการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน บ้านนาขาม นอกจากนี้ยังร่วมกันปลูกต้นทางตะวัน ร่วมกันบำรุงดินด้วยเมล็ดปอเทือง กกิจกรรมพัฒนาโคก หนอง นา เป็นต้น

//////////////// วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร 0819541528

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,843 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed