กองมาตรฐานความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กิจกรรม ปชส.คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวครั้งที่ 1

กองมาตรฐานความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กิจกรรม ปชส.คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวครั้งที่ 1

กองมาตรฐานความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กิจกรรม ปชส.คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ มีกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอื่น ๆ อีกจำนวน 5 ครั้ง คือ (1) ท่าอากาศยานดอนเมือง (2) ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ (3) วัดศิริสุทโธคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี (4) พรุเฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ (5) ลานบางลา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์คู่มือนักท่องเที่ยวที่มีข้อมูลคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยว รวมทั้งช่องทางการติดต่อหน่วยงานเมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง การเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวทางบก ทางน้ำ การซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น ซึ่งจัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งในด้านของการสร้างรายได้ การจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ในปัจจุบันสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยมีการฟื้นตัวจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งสิ้นกว่า 11.15 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28 ของจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในปี 2566 คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเคยเป็นตลาดหลักของการท่องเที่ยวไทยภายหลังจากการประกาศเปิดประเทศในเดือนมกราคม และอนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวจัดกรุ๊ปทัวร์เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นย่อมมีโอกาสในการเผชิญความเสี่ยงจากการประสบภัยจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเช่นกัน

การเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวที่ครบถ้วนจะช่วยลดความเสี่ยงจากการประสบภัย ทำให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและประทับใจทั้งในระหว่างและหลังการเดินทาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบนโยบายเรื่องความปลอดภัย ประกอบด้วยหลายด้าน ทั้งในส่วนของความปลอดภัยทางด้านการเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการรณรงค์เรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ในฐานะที่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้มีการพัฒนากลไกระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัย ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเผยแพร่และแจ้งเตือนภัยแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการ มาตรฐาน และนโยบายด้านความปลอดภัย จึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวขึ้นเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตั้งเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดกับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว

วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925 

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,105 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *