อย่าลืม “15 มีนา”การ์เบอร์ที่ชอบ

อย่าลืม “15 มีนา”การ์เบอร์ที่ชอบ

ปี่กลองเชิดส่งสัญญาณใกล้ได้เวลากาบัตรเลือกคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 22 (4)ประเภท ก แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ตามกฎหมายกำหนดไว้ 3 คน มีอดีตนายพลตำรวจ “ขันอาสา” ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้สมัครเข้าชิงชัยจำนวน 23 คน

ทบทวนกันอีกรอบตามหมายเลขเรียงตามตัวอักษร

เบอร์ 1 พล.ต.ท.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว อดีตจเรตำรวจ สบ 8 เคยผ่านการดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน ดีกรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เบอร์ 2 พล.ต.ท.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านตำแหน่งสำคัญเป็นรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศษฐกิจ ผู้บังคับการสรรพาวุธ รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ได้วุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 36 พ่วงด้วยศิลปศาสตรบัณฑิต (นโยบายและการวางแผน) มหาวิทยาลัยเกริก

เบอร์ 3 พล.ต.อ.ชัยพร พานิชอัตรา อดีตจเรตำรวจ ผ่านตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล วุฒิการศึกษารัฐศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 และยังจบสังคมศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัย มหิดล ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวางแผนและพัฒนชนบท) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เบอร์ 4 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผ่านเก้าอี้รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จเรตำรวจ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และที่ปรึกษา สบ 9 สำเร็จหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 32 พ่วงวุฒิการศึกษาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารงานบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เบอร์ 5 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล อดีตประธานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 จเรตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จบรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 34 แถมหลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เบอร์ 6 พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ อดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เคยเป็นผู้บังคับกองร้อย 1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระแงะ จังหวัดนราธิวาส รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผ่านหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 35 และหลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เบอร์ 7 พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น อดีตจเรตำรวจแห่งชาติ ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และที่ปรึกษา สบ 10 ดีกรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 32 ปริญญาโท บริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาเอกอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

เบอร์ 8 พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำเร็จหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 31 รวมถึงหลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เบอร์ 9 ศ.พล.ต.ท.พิศาล มุขแจ้ง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เคยเป็นรองผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีดีกรีปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล

เบอร์ 10 พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผ่านตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 จเรตำรวจ วุฒิการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 32

เบอร์ 11 พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เคยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผ่านหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 และหลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เบอร์ 12 พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แส่งคร้าม อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผ่านตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 34 และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เบอร์ 13 พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 รองจเรตำรวจ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล วุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล

เบอร์ 14 พล.ต.ท.วินัย ทองสอง อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผ่านตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองจเรตำรวจแห่งชาติ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 32 และหลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เบอร์ 15 พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เคยเป็นผู้บัญชาการสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ รองหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ ที่ปรึกษา สบ 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วุฒิการศึกษารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 36 และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีสยาม (เกริก)

เบอร์ 16 พล.ต.อ.ศรายุทธ พูลธัญญะ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง จบรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 36 พ่วงนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายและเนติบัณฑิตยสภา

เบอร์ 17 พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดีกรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 34 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เบอร์ 18 พล.ต.อ.สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ อดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผ่านการดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร และรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 สำเร็จหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 33 และหลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เบอร์ 19 พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ผ่านงานเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณ มีวุฒิการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 35 พัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เบอร์ 20 พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และที่ปรึกษา สบ 10 วุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เบอร์ 21 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตติ ผ่านการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษา สบ 10 ดีกรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 30 และหลักสูตรพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เบอร์ 22 พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 กรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาขับเคลื่อนประเทศจบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 31 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เบอร์ 23 พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการกรมตำรวจ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จบนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดให้ข้าราชการตำรวจระดับ รองผู้กำกับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง

รักใคร ชอบใคร ศรัทธาใคร

“15 มีนา” กาเบอร์นั้น

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *