ลดความซ้ำซ้อน ยกเลิกระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์

ลดความซ้ำซ้อน ยกเลิกระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์

“พล.อ.ประยุทธ์” ลงนามยกเลิกระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 2550 มีผลตั้งแต่ 28 ธ.ค. 65 ชี้ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของหน่วยงาน

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2565 ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาว่า

โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในระหว่างที่ยังไม่มีกลไกหรือหน่วยงานรองรับไปพลางก่อน แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการกำหนดกลไกในการเสริมสร้างความสมานฉันท์และลดความขัดแย้ง และมีหน่วยงานรองรับการดำเนินงานในลักษณะเดียวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานของรัฐในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงสมควรยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
เว็บไซต์ : https://www.thairath.co.th/

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,085 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed