ผบ.ทอ. เปิดโครงการส่งเสริมความโปร่งใส ทอ. ประกาศนโยบาย No Gift Policy

ผบ.ทอ. เปิดโครงการส่งเสริมความโปร่งใส ทอ. ประกาศนโยบาย No Gift Policy

“ผบ.ทอ.” เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ พร้อมประกาศนโยบาย No Gift Policy ของกองทัพอากาศ โดยงดรับของขวัญและของกำนัล ไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด และให้ถือปฏิบัติเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผบ.ทอ. ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ร่วมพิธีและรับฟังการบรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ และถ่ายทอดสัญญาณไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
พล.อ.อ.อลงกรณ์ กล่าวว่า งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นความรับผิดชอบของกำลังพลทุกคนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส เมื่อครั้งที่ผมเข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผมได้ให้นโยบายไว้ว่า จะมุ่งเน้นพัฒนากองทัพอากาศ ให้เป็นกองทัพอากาศที่มีคุณภาพ และจะยึดมั่นตามหลักปฏิบัติ “สานต่อ สร้างขวัญ พัฒนา” อีกทั้งยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กำลังพลในการบังคับบัญชาของผม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และถูกกฎหมาย โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน และต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ ได้ประกาศว่า กองทัพอากาศเป็นองค์กรคุณธรรม และมีนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกองทัพอากาศทุกคน ดังนี้

  1. งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  2. ไม่แสวงหา หรือเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์
  3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
    และขอให้ตระหนักว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นหนึ่งในภารกิจของกองทัพอากาศ และเป็นความรับผิดชอบของกำลังพลทุกคน

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  1. การขับเคลื่อนจริยธรรม 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตในกองทัพอากาศ
    โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้จัดให้มีการรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) ประเด็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์” จาก คุณทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คุณภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้าพนักงานการป้องกันการทุจริต ชำนาญการ และคุณจตุพร จิรพงศ์ไพโรจน์ เจ้าพนักงานการป้องกันการทุจริตชำนาญการ และการบรรยายในหัวข้อ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565” จาก ว่าที่ ร้อยโท เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และกำลังพล จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในห้อง และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสัญญาณ.

ที่มา:ไทยรัฐ

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed