ศอ.บต. เตรียมเสนอ กพต. เห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบครบวงจร

ศอ.บต. เตรียมเสนอ กพต. เห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบครบวงจร

ศอ.บต. เตรียมเสนอ กพต. เห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบครบวงจร
ตั้งเป้า จชต. เป็น ศูนย์กลางส่งออกไก่ ไปประเทศโลกมุสลิม -00 ล้านตัวต่อปี!
ศูนย์อำนวยการบริหรจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เตรียมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุม กพต.สัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 6๒๕๖๖ โดย ศอ.บต.
เตรียมขอความเห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบครบวงจร เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
สัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภ าคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐ (ระยะเวลา ๕ ปี โดยมี ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยรับผิดชอบ บริหารจัดการและ
อำนวยการโครงการ พร้อมเตรียมขอความเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงกรฯ ระดับจังหวัด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักทั้งในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบครบวงจรฯ จะมี
การดำเนินงานภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในห้วงเดือนธันวาคม
๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ๑0 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบครบวงจร พร้อมศึ กษาดูงาน
การพัฒนาและการเลี้ยงไก่สายพันธุ์ KKU รวมทั้งศึกษาดูงนในฟาร์มต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในและนอก
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบครบวงจร ซึ่งมี
จุดเน้นสำคัญ คือ การเลี้ยงไก่ออแกนิค ที่สามารถบริโภคและส่งผลดีต่อสุขภาพ ควบคู่กับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่


เศรษฐกิจ และไก่เนื้อ ซึ่งมีแนวทางดำเนินงาน เน้นตลาดนำการผลิต
เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เป้าหมายของโครงกรส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบครบวงจร คาดว่า จะทำให้
เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕,000 รายต่อปี พร้อมมุ่งให้พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ส่งออกไกไม่น้อยกว่า ๑00 ล้านตัวต่อปี ตั้งเป้าผลิตไก่ที่มีมาตรฐาน ยกระดับ Good Farming Management
และ hala( พร้อมเป็นศูนย์กลางอาหารสัตว์ เพื่อทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางการส่งออกเนื้อไก่ไปยัง
ประเทศมาเลเชีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน ชาอุดิอาระเบีย และประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางทั้งหมด
เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า ในส่วนระดับปลายน้ำ จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีโรงเชือด โรงแปรรูป และ
ห้องเย็น ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๕ แห่ง เพื่อแปรรูป สร้างมูลค่าเนื้อไก่สู่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และขยายเพิ่มใน
ทุกๆจังหวัด ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed