เตือนวิสาหกิจชุมชนต่อทะเบียน

เตือนวิสาหกิจชุมชนต่อทะเบียน

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เป็นภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้การสนับสนุนการจัดตั้งการประกอบการ การตลาด ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง และสามารถประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืน

เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนต้องต่อทะเบียนหลังสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี หากวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม่มาต่อทะเบียนเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน จะถูกเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และหมดสิทธิ์รับการส่งเสริมและสนับสนุนหรือบริการจากภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มาตรา 8

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งเตือนให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มาต่อทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่จดทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 1–30 ม.ค.2566 เพื่อรักษาสิทธ์ิในการได้รับการสนับสนุนและบริการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่จะมาขอต่อทะเบียนฯ ให้เตรียมเอกสารประกอบการขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2566 ประกอบด้วย 1.หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2)

2.เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.3) 3.บัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ 4.หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

5.บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2 / ท.ว.ช.3 สูญหาย) 6.ข้อบังคับ หรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก 7.แผนประกอบการ 8.ผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ขอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อย พร้อมจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนสามารถศึกษาวิธีการและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่ www.sceb.doae.go.th/ext66.html และนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ได้ขอจดทะเบียน.

ที่มา:thairath
สะ-เล-เต

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *