ก.อุตฯ ร่วมลดโลกร้อน หนุนภาคอุตสาหกรรม ใช้ “ปูนไฮดรอลิก”

ก.อุตฯ ร่วมลดโลกร้อน หนุนภาคอุตสาหกรรม ใช้ “ปูนไฮดรอลิก”

ก.อุตฯ ร่วมลดโลกร้อน หนุนภาคอุตสาหกรรม ใช้ “ปูนไฮดรอลิก”แทนปูนปอร์ตแลนด์ในการทำคอนกรีต ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนภาคอุตสาหกรรมใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชี้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า เร่ง สมอ. แก้ไขมาตรฐานคอนกรีตและปูนทั้ง 71 มาตรฐาน ให้สามารถใช้ปูนชีเมนต์ไฮดรอลิกเป็นส่วนผสม เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปีดเผยว่า ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทุกฝ่าย
ต้องร่วมมือกันแก้ไข เพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดแก่ประชากรโลก กระทรวงอุตสาห์กรรมในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลภาคอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
โดยมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งผมได้รับรายงานว่า สมอ. ได้มีการกำหนดและแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตและปูนซีเมนต์ โดยให้สามารถใช้ปูนซีเมนต์ฮดรอลิกเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ แทนการใช้ปูนยีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซึ่งการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกทำให้เกิดก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือน
ระจกน้อยกว่าการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยมีการคิดค้นพัฒนาการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ซึ่งมีส่วนประกอบของปูนเม็ดในอัตราส่วนที่น้อยกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณทั้งหมด โดยใช้วัสดุอื่นมาผสม
ทดแทน เช่น หินปูน กากถลุง และปอซโซลาน เป็นต้น จากองค์ประกอบที่มีอัตราส่วนของปูนเม็ดน้อยลง จึงทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด้ในกระบวนการผลิตน้อยลงตามไปด้วย โดยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกนั้นมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการ
นำไปใช้งานที่ดีเทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หากประมาณการเบื้องต้นในเชิงของการผลิตปูนขีเมนต์ไฮดรอลิก 1 ตันจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 0.05 ตัน (CO.2 เมื่อเทียบกับการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในปริมาณที่เท่ากัน ดังนั้น การนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกมาใช้งานดแทนปูนซีมนต์ปอร์ตแลนด์ จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดบริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนได้

ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม สมอ. ได้กำหนดและแก้ไขมาตรฐานให้สามารถใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกใน
การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่าง ๆ แล้วจำนวน 71 มาตรฐาน ปูนซีเมนต์ไอตรอลิกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
แก้ปัญหโลกร้อน ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ จึงขอเชิญชวนให้ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกมาใช้งานทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกัน

ด้าน นายบรรจง สุกรีทา เลซาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ได้
ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก. 2594-2556 โดยระบุเกณฑ์กำหนดคุณสักษณะด้านต่าง ๆ และมีการแบ่งชนิดครอบคลุมการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งการใช้งานทั่วไป งานที่ต้องการแรงอัดต้นสูง งานที่ทนต่อการกัดกร่อนของซัลเฟต (เหมาะสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่น้ำกร่อย) รวมทั้งงานโครงสร้างขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีผู้ประกอบ การผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก, แล้ว รวมทั้งสิ้น 11 ราย

“สมอ. เคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค”

หลังจากที่ สมอ. ได้ประกาศใช้มาตรฐานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกแล้ว ยังได้ระบุเพิ่มในเนื้อหาของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตและปูนซีเมนต์ที่มีการกำหนดใหม่หรือมีการปรับปรุงแก้ไข โดยระบุให้ “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” เป็นวัสดุที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตและปูนซีเมนต์แล้ว จำนวน 38 มาตรฐาน เช่น คอนกรีตทนไฟ กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอนท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก และคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น สามารถดูรายซื่อทั้ง 38 มาตรฐาน ได้ที่ hitps://crive.google.cor/fle/o/1AX5U7KSThvE5LE 3MOOWAR6UNiviGVAH/iew โดยมี เป้าหมายที่จะผลักดันให้มีการนำปูนซีเมนต์ใฮดรอลิกไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานในกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตและปูนซีเมนต์อีกจำนวน 33 มาตรฐาน ที่ยังไม่ได้มีการระบุ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกให้เป็นวัสดุที่ใช้ในการทำในเนื้อหาของมาตรฐาน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานที่มีการประกาศใช้มาก่อน มาตรฐานปูนซีเมนต์ไอดรอลิ ก ดังนั้น สมอ. จึงได้ออกประกาศกระทรวงอุตลาหกรรมเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ เมื่อเดือนธันวาคม 2565 กำหนดให้เพิ่มปูนซีเมนต์ไอดรอลิกเป็นวัสดุในการทำกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีต และปูนซีเมนต์ จำนวน 33 มาตรฐาน เช่น กระเบื้องคอนกรีตพื้น กระเบื้องหินขัดขนิดสองชั้น เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ คอนกรีตบล็อกกลวงสำหรับ พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป กระเบื้องซีมนต์ปูพื้น และคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น เป็นต้น สามารถดูรายซื่อทั้ง 33 มาตรฐานได้ที่ https//drive.goode.com/ile/c/bUND8kMrnxNiFhb9c0pPNa M7RMAxG2ciKiew เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวสามารถใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเป็นวัตถุดิบในการผลิต และสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. กับผลิตภัณฑ์นั้นได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตผ่านระบบ e-license ของ สมอ. ที่www.tisi.so.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เลขาธิการ สมอ. กล่าว
2 กุมภาพันธ์ 2566
“สมอ. เคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค”
มอกทั่วไป มอก.บังกัน มอก.ร

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *