กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานโล่ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานโล่ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ

วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วังสระปทุม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์

เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายรายงาน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือศิลปินแห่งชาติ และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กราบบังคมทูลเบิกศิลปินแห่งชาติ เข้ารับพระราชทานโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ตามลำดับดังนี้๑.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔ คน ได้แก่

๑.๑ นางวรรณี ชัชวาลทิพากร (ภาพถ่าย)

๑.๒ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (ภาพพิมพ์)

๑.๓ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)

๑.๔ นายมีชัย แต้สุจริยา (ทอผ้า)

๒.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ คน ได้แก่

๒.๑ นางนันทพร ศานติเกษม

     ๒.๒ นายวิชชา  ลุนาชัย

๓.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๖ คน ได้แก่

๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (โนรา)

๓.๒ นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (เพลงโคราช)

๓.๓ นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง (นาฏศิลป์ไทย – โขน ละคร)

๓.๔ ศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ดนตรีสากล – ประพันธ์เพลงคลาสสิก)

๓.๕ นายสลา คุณวุฒิ (ดนตรีไทยสากล – ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง)

๓.๖ นายนพพล โกมารชุน (ภาพยนตร์และละคร)

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ทั้ง ๑๒ คน คณะผู้เข้าเฝ้าฯ และมีพระ-ราชปฏิสันถารกับศิลปินแห่งชาติรวมทั้งคณะผู้เข้าเฝ้าฯ ตามพระราชอัธยาศัย

อนึ่ง กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ เป็นต้นมา ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของศิลปินว่า เป็นบุคคลสำคัญที่สร้างสรรค์ศิลปะอันงดงามไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน และเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อกันมายาวนาน ปัจจุบันมีศิลปินได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๓๔๓ คน

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานศิลปะอันล้ำค่า เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๑๒ คน

ศิลปินแห่งชาตินอกจากจะได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแล้ว ยังจะได้รับการสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะและสวัสดิการ ได้แก่ เงินค่าตอบแทน เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการรวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ ๒๐,๐๐๐ บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น

ที่มา:komchadluek

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *