สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย

การปลุกกระแสผ้าไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ถือเป็นหนึ่งในพระปณิธานมุ่งมั่นของ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” นอกเหนือจากการใช้พรสวรรค์หลากหลายด้านสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ ทั้งด้านกีฬา, ดนตรี, ศิลปวัฒนธรรม และการออกแบบแฟชั่น ตลอดจนแบ่งเบาพระราชภารกิจของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในการเสด็จแทนพระองค์ไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะสำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา

“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ทรงสนพระทัยงานด้านศิลปาชีพมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยเสด็จ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” (สมเด็จย่า) ไปทรงเยี่ยมสมาชิกศิลปาชีพในภูมิภาคต่างๆทั่วไทย ทำให้ทรงรับรู้ว่า “สมเด็จย่า” ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์และสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบัน ไม่เพียงจะเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีรายได้เสริมนอกภาคเกษตร ยังทำให้คนในชาติเกิดความภาคภูมิใจในงานศิลปะและหัตถกรรมไทย ที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน โดยการทอผ้าด้วยมือนั้นถือเป็นมรดกของแผ่นดินที่ได้รับการยกย่องชื่นชมเสมอมา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท “สมเด็จย่า” สานต่องานหัตถศิลป์ ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถักทอด้วยฝีมือของชาวนาชาวไร่ โดยมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าไทยทุกแขนง ที่ก่อเกิดขึ้นจากสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนของประชาชนคนไทย ตลอดจนสานต่องานด้านการอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมืองอันทรงคุณค่ายิ่งไว้บนผืนแผ่นดินไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย

เพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน “พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” และ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง” ทรงนำประสบการณ์จากการทรงงานและการศึกษาผ้าทอพื้นเมือง ตลอดจนผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาค ที่ทรงตามเสด็จโดย “สมเด็จย่า” มาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทว่า ยังคงไว้ซึ่งลวดลายของผืนผ้า ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นในแต่ละภาค นับเป็นพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบที่ลึกล้ำ โดยทรงผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัยได้อย่างกลมกลืนลงตัว สอดคล้องกับแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ที่ทรงริเริ่มไว้เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมานิยมสวมใส่ผ้าไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย

“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญา” ทรงถือเป็นผู้นำในการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมืองไทยอย่างแท้จริง ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย จึงเสด็จไปทรงเยี่ยมกลุ่มทอผ้าในชุมชนจังหวัดต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพระ ราชทานขวัญและกำลังใจ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย

ครั้งหนึ่งระหว่างเสด็จไปทรงเยี่ยมกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทรงร่วมทอผ้าและทรงปั่นด้าย พร้อมมีพระปฏิสันถารกับประชาชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามสร้างขวัญกำลังใจแก่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย และประชาชนชาวพรรณานิคม อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวภูไทเป็นที่รู้จักแพร่หลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เสื้อสำเร็จรูป, กระเป๋า และของที่ระลึกต่างๆจากที่เคยขาดรายได้ เพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาถึงวันนี้ชาวภูไทกลับมามีรายได้จุนเจือครอบครัว และสามารถพึ่งพาตนเองได้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย

ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังตระหนักถึงความห่วงใย เมื่อพระองค์เสด็จไปพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่กลุ่มชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในงาน “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ของภาคตะวันออก เฉียงเหนือตามโครง การยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา OTOP ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นที่หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในโอกาสนี้ยังมีพระวินิจฉัยแนวทางการพัฒนาลวดลายต่างๆ พร้อมพระราชทานคำแนะนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีสีสันโดดเด่นทันสมัย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย

ผลจากการรณรงค์พลิกฟื้นผ้าไทยในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทย ได้ก่อให้เกิดการตื่นตัวในการทอผ้าและการพัฒนาฝีมือ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นจากความสำเร็จของงานผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส คึกคักไปด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าทอประจำถิ่นลวดลายต่างๆ และผ้าทอแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งกลุ่มทอผ้าทั่วทุกจังหวัดของภาคใต้ ได้น้อมนำไปพัฒนาต่อยอดลวดลายการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย และผ้าบาติก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย

พระปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆ สามารถทำได้สำเร็จจริง และให้คุณประโยชน์ต่อพี่น้องชาวไทยจริงๆ ทำให้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพงานหัตถศิลป์หัตถกรรม โดยเฉพาะด้านผ้า ทำให้เห็นแต่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรงให้ความสำคัญเรื่องทัศนคติมาก ตลอดจนให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้มารวมกันเป็นกลุ่ม OTOP และกลุ่มศิลปาชีพ นอกจากนี้พระองค์ได้พระราชทานองค์ความรู้ใหม่ๆมากมาย โดยทรงเน้นให้ใช้สีธรรมชาติ เพื่อคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพลานามัยของคนในชุมชน พระเมตตาที่ทรงช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นนับหมื่นล้าน มีคนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 100,000 ครอบครัว

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย

ไม่เพียงยกระดับผ้าทอให้เป็นผ้าไทยยุคใหม่ที่มีความร่วมสมัยเป็นสากล ทว่าลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่ทรงมอบให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทั่วทุกภูมิภาค เพื่อนำไปเป็นต้นแบบและต่อยอดพัฒนาลวดลายให้สอดคล้องกับแฟชั่นร่วมสมัย ยังปลุกกระแสให้เกิดความตื่นตัวในการทอผ้า และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือของกลุ่มทอผ้าทั้ง 4 ภาค ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้ยั่งยืนอย่างแท้จริง

นับเป็นที่ประจักษ์ชัดของประชาชนทั้งประเทศว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ทรงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนคนไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ทีมข่าวmitinews

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed