สมเด็จจิตรลดา

สมเด็จจิตรลดา

สมเด็จพระอุณาโลม ทรงจิตรลดา พ.ศ. 2519

ประวัติความเป็นมา

เมื่อ พ.ศ. 2518 วัดบวรนิเวศวิหารได้ทำการรื้อกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถทั้งของวัดบวรฯ เอง และของคณะรังษี (ซึ่งเดิมก็คือวัดบวรรังษี หากภายหลังได้ยุบรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของวัดบวรนิเวศวิหาร) แล้วนำกระเบื้องลงมากองไว้ วันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีที่วัดบวร ฯ ทรงทอดพระเนตรเห็นกระเบื้องเก่าอายุนับร้อยปี ผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาเนิ่นนาน อบด้วยกระแสพุทธมนต์ที่พระภิกษุทำวัตรเช้า-เย็น ซึมซับพิธีพุทธาภิเษกมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันพิธี ที่สำคัญ คือพระองค์ก็ทรงผนวชภายใต้ร่มเงาของกระเบื้องชุดนี้ก่อนที่จะถูกรื้อลงมา จึงมีพระราชดำรัสว่า กระเบื้องมุงหลังคา พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร นั้นน่าจะทำประโยชน์ได้บ้าง เนื่องจากเป็นของเก่า และ สมเด็จพระสังฆราช เคยประทับอยู่วัดนี้ถึง 3 พระองค์ หากนำไปทำพระผงคงจะดีมิไม่น้อย ด้วยพระราชดำรัสนี้เอง ทำให้คณะพระภิกษุและกรรมการวัดบวรฯ และสภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัย จึงได้คิดสร้างพระผงสมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดาและสมเด็จนางพญา สก. ขึ้นรับสนองเสมือนหนึ่งเป็นพระบรมราชโองการ แล้วดำเนินการจัดสร้างทันที โดยกำหนดแบบพิมพ์และขนาด พระจิตรลดา ทุกประการ ด้วยการนำผงพระราชทานและผงศักดิ์สิทธิ์ 199 ชนิด มาผสมกับกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถดังกล่าว

พุทธลักษณะ

พระสมเด็จอุณาโลม ได้ถอดแบบมาจากพระสมเด็จจิตรลดา

ด้านหน้า
เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิอยู่บนอาสนะบัวสองชั้นในทรงกรอบสามเหลี่ยมหน้าจั่วคล้ายพระสมเด็จจิตรลดาแต่เพิ่มรายละเอียดในองค์พระปฏิมากรให้ชัดเจนขึ้นและเพิ่มยันต์อุณาโลม

ด้านหลัง
องค์พระ พร้อมกับมีอักขระจารึก
บรรทัดเเรก ยันต์มหาอุณาโลม
ซึ่งผู้เรียนพระเวทย์จะทราบดีว่ายันต์มหาอุณาโลมไว้ลงยันต์เป็นอันดับสุดท้ายไว้ยอดสุดเสมอ เเทนพระพุทธเจ้า เเละขยักเเทนฉัพพันรังสีของพระพุทธเจ้า

บรรทัดสอง 
เอตังสะติง
ซึ่งมาจาก หัวใจกรณีเมตตาสูตร

กรณียเมตตสูตรเป็น พระสูตร ใน ขุททกปาฐะ ขุททกนิกาย ของ พระสุตตันตปิฎก เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญเมตตา และการปฏิบัติตนเพื่อเจริญธรรม นำไปสู่ การบรรลุมรรคผล ในท้ายที่สุด บางครั้งเรียกว่า เมตตปริตร

โดยที่มาของพระสูตรเกิดขึ้นเมื่อพระ ภิกษุ ประมาณ 500 รูป ได้เรียน กรรมฐาน จากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นได้เดินทางไปแสวงหาเสนาสนะที่เป็นสัปปายะ ณ ป่าหิมวันต์ ในปัจจันตประเทศ บรรดารุกขเทวดาและเทพยดาในถิ่นนั้น แสดงอาการอันน่ากลัว แล้วหลอก เพื่อขับไล่พระภิกษุเหล่านั้น จากต้นไม้เเละที่ของตน พระภิกษุเหล่านั้นถูกบรรดารุกขเทวดาและเทพยดาจำแลงกายหลอกหลอนตน จนไม่อาจบำเพ็ญเพียรเจริญพระกรรมฐานได้ ต่อมาจึงพากันเดินทางไปยังนครสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงสดับเรื่องราวแล้ว ทรงมีพระดำรัสให้ภิกษุทั้งหลายกลับไปเจริญพระกรรมฐานยังสถานที่แห่งเดิม แล้วจึงทรงตรัสเมตตสูตร เพื่อให้ภิกษุทั้ง 500 รูปได้เจริญเมตตาโปรดรุกขเทวดาเทพยดาทั้งหลาย ให้หยุดจองเวรเสีย

บรรทัดที่3 ของพระสมเด็จพระอุณาโลม จารึกว่า

พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ

ซึ่งเป็นหัวใจของพระคาถาพาหุงหรือบทถวายพรพระหรือพระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารนั่นเอง ซึ่งโบราณจารย์มักใช้สวดตามงานเจริญพระพุทธมนต์ ในคาถากล่าวถึงการชนะมารของพระพุทธเจ้าประการต่างๆ

บรรทัดที่ 4

สะ อะ คือหัวใจของโอวาทปาฏิโมกข์

ย่อมาจาก

สัพพะปาปัสสะอะกะระณัง

มวลสารสมเด็จพระอุณาโลมทรงจิตลดา  2519

1. ผงดอกไม้พระราชทานเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2517
2. ผงธูปพระราชทาน
3. ผงดอกไม้ที่ล้นเกล้า ฯ ทั้งสองพระองค์ทรงบูชาพระพุทธชินสีห์ ในเทศกาลเข้าพรรษา 2517
4. ผงดอกไม้ที่ล้นเกล้า ฯ ทั้งสองพระองค์ทรงบูชาพระพุทธชินสีห์ ในคราวเสด็จแปรพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศ
5. ผงธูปและดอกไม้หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล
6. ผงธูปและดอกไม้ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
7. ผงธูปและดอกไม้ พระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม
8. ผงธูปและดอกไม้ พระอาจารย์แปลง วัดป่าอุดมสมพร
9. ผงธูปและดอกไม้ พระอาจารย์อุทัย วัดป่าขอนแก่น
10. ผงธูปและดอกไม้ พระอาจารย์สาม วัดป่าไตรวิเวก
11. ผงธูปและดอกไม้ พระอาจารย์แว่น วัดสุทธาวาส
12. ผงธูปและดอกไม้ พระอาจารย์สุวัจ วัดถ้ำศรีแก้ว
13. ผงธูปและดอกไม้ พระอาจารย์อุ่น วัดป่าบ้านโคก
14. ผงธูปและดอกไม้ จากพระอุโบสถ วัดราชบพิธ
15. ผงธูปและดอกไม้ จากพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศ
16. ผงธูปและดอกไม้ จากที่บูชาของสมเด็จพระพระญาณสังวร
17. ผงธูปและดอกไม้ จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
18. ผงธูปและดอกไม้ จากที่บูชาของสมเด็จพระสังฆราช (วาส วาสโน)
19. ผงธูปและดอกไม้ จากห้องปฏิบัติกรรมฐาน ณ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
20. ผงดอกไม้ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
21. ผงดอกไม้ จากพระอุโสถ วัดเทพศิรินทราวาส
22. ผงดอกไม้ จากพระอุโบสถ วัดพระเชตุพน และวัดอัมพวา
23. ผงดอกไม้ ผงธูปบูชาในพระบรมเจดีย์มันดุท อินโดนีเซีย
24. ผงนพปดลมงคลเศวตฉัตร พระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ
25. ผงพระสมเด็จโต วัดระฆัง
26. ผงพระ พระอาจารย์ลี วัดอโศการาม
27. ผงพระ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
28. ผงปูนกระเทาะจากองค์พระธาตุพนม
29. ผงปูนกระเทาะจากองค์พระทอง วัดไตรมิตร
30. ผงพระสมเด็จบางขุนพรหม
31. ผงพระวัดสามปลื้ม
32. ผงพระหลวงปู่โต๊ะ
33. ผงพระหลวงพ่อวัดปากน้ำ
34. ผงธูป ทองเปลว ศาลกรมหลวงชุมพร ฯ จ.ชุมพร
35. ผงธูป ทองเปลว พระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี
36. ผงกระเบื้องหลังคาวิหาร วัดพระบรมธาตุไชยา
37. ผงพระสมัยศรีวิชัย
38. ผงพระสมัยทวารวดี พบที่ใต้ฐานอุโบสถ วัดเกาะ นครศรีธรรมราช
39. ผงดอกไม้ 99 ชนิด วัดดอนรัก สงขลา
40. ผงว่าน 99 ชนิด วัดดอนรัก สงขลา 
41. ผงวิเศษ จากถ้ำเสือ กระบี่
42. ผงกระเบื้อง พระธาตุลำปางหลวง
43. ผงธูป พระธาตุลำปางหลวง
44. ผงอิฐพระธาตุลำปางหลวง
45. ผงอิฐโบราณ พระปรางค์ลพบุรี
46. ผงพระเครื่องเกจิอาจารย์ จาก 16 วัด
47. ผงพุทธคุณ อธิษฐานโดย ท่านเจ้าคุณนร ฯ พิธีเสาร์ 5 ปี 2513
48. ผงดอกไม้ จากพระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตร
49. ผงพระ 25 พุทธศตวรรษ
50. ผงธูปดอกไม้ จากพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช

51. ผงกระเทาะ จากพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช
52. ผงตะไคร่ จากพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช
53. ผงว่าน 108 ชนิด จากนครศรีธรรมราช
54. ผงเกจิอาจารย์ จากวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช
55. ผงกระเทาะองค์พระ ในพระฐานบริเวณพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช
56. ผงธูปจากพระพุทธบาท สระบุรี
57. ผงธูป จาก พระพุทธฉาย
58. ผงธูปจากที่บูชาพระพวย วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช
59. ผงธูปจากที่บูชาพระปัญญา วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช
60. ผงธูปจากที่บูชาพระศรีอาริย์ วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช
61. ผงทอง จาก พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช
62. ผงทองจากพระพุทธบาท สระบุรี
63. ผงทองจากพระนอนองค์ใหญ่ วัดพระเชตุพน
64. ผงทองจากพระพุทธฉายสระบุรี
65. ผงกระเทาะจาก พระนลาฏ หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร
66. ผงกระเบื้องจากองค์พระปฐมเจดีย์
67. ผงอิฐ ปูน รัก ทอง จากพระประธานในพระอุโบสถ คณะรังษี วัดบวรนิเวศ
68. ผงเม็ดพระศก หลวงพ่อโต ในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศ
69. ผงพระสมเด็จ ธมฺมวิตกฺโก
70. ผงผ่านพิธีพุทธาภิเษกสำคัญ ต่าง ๆ ได้แก่
     1. พิธีพุทธาภิเษก วัดราชบพิธ ปี 2512 , 2513 , 2514  
     2. พิธีพุทธาภิเษก วัดหัวลำโพง ปี 2513
     3. พิธีพุทธาภิเษก วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) ปี 2512 , 2513
     4. พิธีพุทธาภิเษก วัดธาตุทอง ปี 2513
     5. พิธีพุทธาภิเษก วัดชิโนรส ปี 2512 , 2513
     6. พิธีพุทธาภิเษก วัดอัมพวา ปี 2512 , 2513
     7. พิธีพุทธาภิเษก วัดพิกุลทอง ปี 2513

71. ผงสตตัปดลมงคลเศวตฉัตรพระพุทธชินสีห์ ในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศ
72. ผงกระจก , รัก จากฐานพระหลวงพ่อโต ในพระอุโบสถ วัดบวนนิเวศ
73. ผงทองจากองค์หลวงพ่อโต ในพระอุโบสถ วัดบวนนิเวศ
74. ผงบัวหัวเสา พระอุโบสถ วัดบวนนิเวศ
75. ผงลายรวงผึ้ง หน้าพระพุทธชินสีห์ ในพระอุโบสถ วัดบวนนิเวศ
76. ผงกระเบื้องหลังคา พระอุโบสถ วัดบวนนิเวศ
77. ผงกระเบื้องหลังคา พระอุโบสถ คณะรังษี วัดบวนนิเวศ
78. ผงดิน ทราย พระพุทธชินสีห์ ซึ่งในหลวงทรงเททอง ณ วัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช
79. ผงปูน รัก ทอง กระจก จากเสา พระอุโบสถ วัดบวนนิเวศ
80. ผงกระจกหน้าบัน หน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิตร
81. ผงธูปหน้าพระไสยาสน์ วัดพระเชตุพน
82. ผงธูป ศาลลูกศร ลพบุรี
83. ผงใบลานชาญวิชา 108 คัมภีร์ วัดบวรนิเวศน์
84. ผงอิฐ ฝาผนัง พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศน์
85. ผงเกจิอาจารย์ วัดราชธิวาส
86. ผงทรายแก้ว เกาะหมู จ.ตรัง
87. ผงไม้กลายเป็นหิน จ.สุรินทร์
88. ผงตะกั่วในพิธี 100 ปี วชิรญาณานุสรณ์วัดบวรนิเวศน์ ปี 2515
89. ผงดินใจกลางเมืองหงสาวดี

90. ผงอิฐจากฐานพระพุทธบาท วัดบวรนิเวศน์
91. ผงหินทราย ในพัทธสีมาพระอุโสถ คณะบวรรังสี วัดบวรนิเศน์
92. ผงปูน ทราย เสาพระอุโบสถ วัดพระเชตุพน
93. ผงจากสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ในอินเดีย (ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน)
94. ผงทองของท่านเจ้าคุณนร ฯ วัดเทพศิรินทร์ ซึ่งท่านอธิษฐานจิตให้ เมื่อ ปี 2513
95. ผงธูป หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
96. ผงธูปจาก ศาลพระกาฬ ลพบุรี
97. ผงหินทรายจากขอนแก่น มีธาตุยูเรเนียม
98. ผงหินดานที่ความลึก 2220 ฟุต เชียงใหม่
99. ผงนิลกาฬ จ. กาญจนบุรี
100. ผงตะกั่ว ในพิธี 50 ปี (พระมหาสมณานุสรณ์ ปี 2513 วัดบวรนิเวศ)
101. ผงหอย 75 ล้านปี จ.กระบี่
102. ผงทองพระมงคลนิมิต ซึ่งในหลวงเททอง ปี 2515 ณ วัดบวรนิเวศ
103. ผงสะเก็ดระเบิดภูเขาไฟลาวา ฟิลิปปินส์
104. ผงกะเทาะจากองค์พระเจดีย์ วัดราชผาติการาม
105. ผงทอง พระขาว ปากพนัง นครศรีธรรมราช
106. ผงเขี้ยวหนุมาน นครศรีธรรมราช
107. ผงโมกุล ลำนารายณ์ ลพบุรี และผงโป่งขาม
108. ผงพระสมด็จแสน วัดพระเชตุพน
109. ผงดอกไม้ 108 จาก วัดโพธิ์แมน
110. ผงหิน พระบรมเจดีย์ บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย 

111. ผงพระวัดพลับ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน)
112. ผงพระสมเด็จโต และผงพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้สะสมไว้ ตั้งแต่ 2503 – 2517
113. ผงเมล็ดพระศรีมหาโพธิ์ 100 ปี วัดบวรนิเวศ
114. ผงขี้เถ้า ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 100 ปี วัดบวรนิเวศ
115. ผงทอง พระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์
116. ผงธูป ดอกไม้ที่บูชาพระของ หลวงปู่เทศ เทศก์รังสี
117. ผงทอง ผงธูป พระพุทธชินราช พิษณุโลก
118. ผงธูปจากพระอุโบสถ วัดราชาวาส
119. ผงแร่อาร์ซีโนไรท์ เชียงราย
120. ผงแร่ไบโอไรท์ อุทัยธานี
121. ผงแร่โบรไม
122. ผงแร่เฟลด์สปาร์ ตาก
123. ตะกั่ว กาญจนบุรี
124. ยิปซั่ม พิจิตร
125. ผงแร่หล็ก จากท่าลาน นครศรีธรรมราช
126. ลิกไนท์ ลำปาง
127. ผงแร่มัสโคไวท์ อุทัยธานี
128. หินดำดานน้ำมัน ตาก
129. ผงแร่ไพไรท์ เพชรบูรณ์
130. ผงแร่ไดไรฟิลไลท์ เชียงราย
131. ผงแร่สติปไนท์ ระยอง
132. ผงแร่เวฟเวลไลท์ เลย
133. สังกะสี ตาก
134. ผงแม่เหล็ก ลพบุรี
135. แร่ดินเผา ลำปาง

136. ฮโทบาไซท์ ลพบุรี
137. เพทาย จันทบุรี
138. ข้าวตอกพระร่วง สุโขทัย
139. ผงแร่แบไรท์ เลย
140. ผงแร่ดีบุก ลำปาง
141. ผงแร่ทองแดง พิษณุโลก
142. ผงแร่ฟลูออไรท์ กาญจนบุรี
143. ผงแร่แกรไพท์ ( ตะกั่วดำ) นครศรีธรรมราช
144. ผงแร่ฮีมาไดท์ สุโขทัย
145. ผงแร่เคโอลิไนท์ ชลบุรี
146. ผงแร่ลิปิโดไลท์ ชุมพร
147. ผงหินออบซิเดียม สุโขทัย
148. ผงแร่โปลิอาไนท์ เลย
149. ผงแร่ควอร์เทซ์ จันทบุรี
150. ผงแร่เทคไตท์ ภาคอีสาน
151. ผงแร่วุลแฟลม ประจวบคีรีขันธ์
152. ผงแร่พลวง กาญจนบุรี
153. ผงแร่แคลไซท์ สระบุรี
154. ผงแร่ใยหิน อุตรดิตถ์
155. ทับทิม ตราด
156. พลอยดำ จันทบุรี
157. ผงแร่ไพโรลูไรท์ กาญจนบุรี
158. ผงธูป 108 ผงว่าน 108 จากภาคอีสาน
159. ผงปลุกเสกโดย
– หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 3 เดือน
– หลวงปู่ขาว อนาลโย 3 เดือน
– หลวงปู่บุญ ชินวังโส 3 เดือน
– หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 3 เดือน
– พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ 3 เดือน

160. ผงธูป ผงทอง หลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา 

161. ผงใบพระศรีมหาโพธิ์ อินเดีย
162. ผงหินทรายลึก 600 ฟุต จากวังน้อย อยุธยา
163. ผงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
164. ผงของหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
165. ผงหินน้ำมันใต้ทะเลลึก 1000 ฟุต
166. ผงดิน – หิน บนยอดดอยอินทนนท์ เชียงราย
167. ไมกา และข้าตอกฤาษี ที่ดอยอ่างขาง
168. ผงธูปและทราย พระธาตุดอยตุง
169. ผงอิฐใต้ฐานพพระประธานในพระอุโบสถ คณะรังสี วัดบวนนิเวศ
170. ผงดอกไม้ปลุกเสกโดยหลวงปู่ขาว อนาลโย
171. ผงธนบัตร 2000 ล้านบาท
172. ผงอิฐยอดเจดีย์ยักษ์ นครศรีธรรมราช
173. เส้นพระเกศาสมเด็จพระสังฆราชหลายพระองค์
174. เส้นเกศาพระอริยสงฆ์
– สมเด็จพระญาณสังวร
– เส้นเกศาสมเด็จพระวันรัต
– เส้นเกศาพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
– เส้นเกศาหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
– เส้นเกศาพระอาจารย์ชอบ ฐานสโม
– เส้นเกศาพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
– เส้นเกศาพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปัณโณ
– เส้นเกศาหลวงปู่ขาว อนาลโย

175. ผงอิฐและกระเบื้อง พระอุโบสถ วัดราชาวาส
176. ผงอิทธิเจ หลวงปู่โต๊ะ
177. ผงเข้าพิธีเสด็จพระราชดำเนินพุทธาภิเษก สมเด็จพระนเรศวร ณ อุโบสถ วัดบวรนิเวศ 8 พ.ย. 2518
178. ผงอิฐรากฐานพระธาตุพนม
179. ผงตะไคร่ 108 เจดีย์
180. ผงดอกไม้มงคล 100 ชนิด
181. ผงว่านต่าง ๆ 100 ชนิด
182. ผงธูปในพระอุโบสถ 108 วัด
183. ผงอิฐเจดีย์พระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
184. กระเบื้องพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
185. ปูนหน้าบัน พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส
186. ผงประหลาดโบราณในถ้ำ อ.ปากท่อ ราชบุรี
187. ฉัตรพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่
188. ผงดอกไม้หน้าที่บูชาสมเด็จ ฯ และท่านเจ้าคุณนร ฯ วัดเทพศิรินทราวาส
189. ผงกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถ วัดพระศรีศาสดาราม
190. ผงเข้าพิธีพุทธาภิเษก 2513 , 2514 , 2515
191. ผงเข้าพิธีพุทธาภิเษก วัดราชผาติการาม 28 ก.ย. 2517
192. ผงเข้าพิธีพุทธาภิเษก วัดสัมพันธวงศ์ 29 ธ.ค. 2517
193. ผงเข้าพิธีพุทธาภิเษก วัดป่าอุดมสมพร 2514
194. ผงหิน ทราย วัดโบราณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย
195. ผงธูปไม้จันทร์ พุทธวิหาร กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย
196. ผงธูป ณ อริยทีปอาราม กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย
197. ผงธูป ปูชนียวัตถุ มหาธรรมโลกวิหารสมารัง อินโดนีเซีย
198. ผงสะเก็ดระเบิดภูเขาไฟ อินโดนีเซีย
199. ผงธูปในอุโบสถ วัดอามันทเมตยาราม สิงคโปร์

เมื่อสร้างเสร็จเป็นองค์พระแล้ว ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกขึ้นอีก 7 วัน ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหารฯ เมื่อวันที่ 5 – 11 ก.ค. 2519

พิธีพุทธภิเษก – หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสกให้ถึง 7 วัน

เมื่อสร้างเสร็จเป็นองค์พระแล้ว ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกขึ้นอีก 7 วัน ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหารฯ ในวันที่ 5-11 ก.ค. 2519 

รายนามพระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสกและเจริญพุทธมนต์พระสมเด็จพระอุณาโลมทรงจิตรลดา 2519

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ 5 ก.ค. 2519 เวลา 17.00 น. 

พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก 

1. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ 

2. พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี 

3. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ 

4. หลวงพ่อเมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ฯ จ.นครราชสีมา 

5. พระเทพราลังการ(หลวงปู่ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย 

6. พระสุทธิสารโสภณ วัดศรีโพแท่น จ.เลย 

7. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพุทธมนต์ 10 รูป ปลุกเสก 

1. สมเด็จพระวันรัต วัดสังเวชวิศยารามฯ 

2. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยาฉิมพลี 

3. สมเด็จพระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิธ 

4. พระพรหมคุณากรณ์ วัดสระเกศ 

5. พระธรรมวราลังการ วัดบุปผาราม 

6. พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิชัยญาติการาม จ.เลย 

7. พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ 

8. พระราชสารมุนี วัดเขมาภิรตาราม 

9. พระปริยัติเมธี วัดมกุฎกษัตริย์ 

10. พระอุดมศีลคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม

ครั้งที่ 2 วันอังคาร 6 ก.ค. 2519 

พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก 

1. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี 

2. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี 

3. พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม สกลนคร 

4. หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม หนองคาย 

5. หลวงพ่อมา วัดวิเวกอาศรม ร้อยเอ็ด 

6. พระโพธิสังวรเถร (หลวงพ่อฑูรย์) วัดโพธินิมิต ธนบุรี 

7. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง

ครั้งที่ 3 วันพุธ 7 ก.ค. 2519 

พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก 

1. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี 

2. พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร 

3. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง 

4. หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม จ.หนองคาย 

5. หลวงพ่ออ่อน วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์ 

6. หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมฯ จ.ร้อยเอ็ด 

7. หลวงพ่อชา วัดศรีแก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

8. หลวงพ่อชม วัดป่าบ้านบัวค่อม จ.อุดรธานี 

9. หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต 

10. หลวงพ่อมา วัดวิเวกฯ จ.ร้อยเอ็ด

ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดี 8 ก.ค. 2519 

พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก 

1. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี 

2. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง 

3. หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมฯ จ.ร้อยเอ็ด 

4. หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต 

5. พระอาจารย์สาม วัดป่าไตรวิเวก จ.สุรินทร์ 

6. หลวงพ่อจ้อย วัดสุวรรณประดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

7. หลวงพ่อบุญรักษ์ วัดคงคาวดี สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

8. หลวงพ่อเหรียญ วัดป่าอรัญญบรรพต จ.หนองคาย 

9. พระอาจารย์บัวพา วัดป่าพระสถิต จ.หนองคาย

ครั้งที่ 5 วันศุกร์ 9 ก.ค. 2519 

พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก 

1. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี 

2. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง 

3. หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา 

4. หลวงพ่อโชติ วัดภูเขาแก้ว จ.อุบลฯ 

5. หลวงพ่อพั่ว วัดบ้านนาเจริญ จ.อุบลฯ 

6. พระอาจารย์สมชาย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี 

7. หลวงพ่อจันทร์(อายุ ๑๐๒ปี) วัดนามะตูม จ.ชลบุรี

ครั้งที่ 6 วันเสาร์ 10 ก.ค. 2519 

พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก 

1. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ 

2. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี 

3. หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม 

4. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี 

5. หลวงพ่อเก็บ วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 

6. หลวงพ่อสนิท วัดศีลขันธาราม อ่างทอง 

7. หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ 11 ก.ค. 2519 

พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก 

ตอนกลางวัน (เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

หลวงปู่ธูป วัดสุทรธรรมทาน(วัดแค) กทม. นั่งปรกบริกรรมภาวนาเดี่ยว 4 ชั่วโมงเต็ม 

ตอนค่ำ 

1. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ 

2. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี 

3. หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

4. พระอาจารย์ผ่อง วัดสามปลื้ม กทม. 

5. หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาฯ ธนบุรี 

6. หลวงพ่อสา วัดราชนัดดา กทม. 

7. พระครูสงัด วัดพระเชตุพนฯ กทม.

ในวันที่ 12 ก.ค. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเจิมและสุหร่ายพระสมเด็จอุณาโลม ในเวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรฯ 

รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา 10 รูป 

1. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผติการาม 

2. พระสาสนโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส 

3. พระพุทธพจน์วราภรณ์ วัดราชบพิธ 

4. พระญาณวโรดม วัดบวรราชนิเวศ 

5. พระธรรมปาโมกข์ วัดราชประดิษฐ์ 

6. พระธรรมเสนานี วัดพระเชตุพนฯ 

7. พระธรรมวราภรณ์ วัดนรนาทสุนทริการาม 

8. พระเทพวราภรณ์ วัดบุรณศิริมาตยาราม 

9. พระเทพปัญญากวี วัดราชาธิวาส 

10. พระเทพกวี วัดบวรฯ

พระสมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดานั้น เป็นพระที่มีเนื้อหามวลสารดีเยี่ยมที่สุดเท่าที่คณะบุคคลจะพึงทำได้ โดยมีมวลสารหลัก คือ กระเบื้องพระอุโบสถของทั้งสองหลังและยังแสวงหาผงพุทธคุณต่าง ๆ จากพระเถราจารย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งพระสายกรรมฐานและพระสายวิชา ว่าน-ยา ที่รวมแล้วมีกว่าพันชนิดมิใช่ 108 ดังที่นิยมทั่วไป แร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศจากสถานที่ต่าง ๆ ทุกมุมเมืองเกือบสองร้อยรายการ เส้นเกศาของพระสุปฏิปันโนซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของพุทธศาสนิกชน องค์หลักก็คือ เส้นพระเกศาของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ย้อนยุคขึ้นไปหลายพระองค์ เส้นเกศาของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ชอบ ฐานสโม สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ เป็นต้น

พระสมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา

พระสมเด็จอุณาโลมวัดมกุฎ
เจตนาบริสุทธิ์จากกษัตริย์
วัดบวรมีกระเบื้องหลังคาวัด…
ทรงดำรัสจัดสร้างพระสืบไป

มวลสารใช้สองปีเพื่อจัดหา
หนึ่งสัปดาห์เสกพระพิธีใหญ่
ต้นแบบจากพิมพ์พระกษัตริย์ไทย
ด้านหลังใส่อักษรใช้พึ่งพิง

อุณาโลมคือพระพุทธเจ้า
พระทรงเข้านิพพานสงบยิ่ง
อักขระว่าเอตังสะติง
พระเมตตาแท้จริงมิมีประมาณ

พะมะนะอะกะสะนะทุ
ทรงเอกอุยอดธรรมชนเล่าขาน
บทพาหุงชัยชนะเหนือหมู่พาล
อย่างกล้าหาญแต่สงบและเยือกเย็น

บาปทั้งปวงพระองค์ก็ทรงละ
คือสะอะสอนเปลี่ยนความคิดเห็น
เกิดสัมมาทิฏฐิสู่ทางเป็น
พระโสดาดับเข็ญจากทุกข์ภัย

จงบูชาสรรเสริญในคุณพระ
จะชนะประสบมิตรจิตแจ่มใส
ตั้งเป็นสัจจะวาจาทุกวันไป
ผลบุญใหญ่ไหลเข้าทุกเช้าเอย
ท่านมายศ มีศักดิ์
๓๐ ต.ค. ๒๕๕๙

ผู้นำเสนอข่าว

มังกรทลายฟ้า

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

6 thoughts on “สมเด็จจิตรลดา

You May Have Missed