สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา จับมือ บ. อีมิเน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัดนำเยาวชนและผู้ว่างงานในพื้นที่ จชต.ฝึกอบรม “ช่างแอร์” พร้อมการันตีคุณภาพและบริการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา จับมือ บ. อีมิเน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัดนำเยาวชนและผู้ว่างงานในพื้นที่ จชต.ฝึกอบรม “ช่างแอร์” พร้อมการันตีคุณภาพและบริการ

วันนี้ (9 มีนาคม 2566) ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงน 24 ยะลา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายบุญพาศ รักนุ้ย
รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ และพิธีรับมอบชุดฝึกเครื่องปรับอากาศพร้อมแท่นติดตั้งอุปกรณ์การฝึก และทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยบริษัท มิเน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา จัดขึ้น เพื่อนำเยาวชนประชาชน และผู้ว่างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 40 คน เข้าอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรช่างเครื่องปรับอากาศ
ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านช่างเครื่องปรับอากาศหรือต้องการยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐานสำหรับฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่9 – 12 มีนาคม 2566 รวมระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท มิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


รวมทั้งชุดฝึกเครื่องปรับอากาศพร้อมแท่นติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด มอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา มูลค่ากว่า 600,000บาท

เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ต่อไป


นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โครงการนี้ว่า เป็นส่วนหนึ่งภายใต้การขับเคลื่อนงานของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ที่ยังคงมุ่งเน้นที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่อไป
ภายใต้การดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน อย่างไรก็ตามการบฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ เพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่อย่างมาก สามารถนำความรู้ที่อบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะทั้ง
งทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงสร้างประสบการณ์ตรง ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักแก่ครอบครัวอีกด้วย


ด้าน นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา กล่าวว่า เนื่องด้วยปัจจุบันผู้บริโภคนิยมใช้งานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวนมากขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งขาดแคลนบุคลากรต่อภาคธุรกิจ และการพัฒนา อีกทั้งในระยะที่ผ่านมาปริมาณการผลิตกำลังคนระดับสายอาชีพเพื่อป้อนเข้าสู่ภาค ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านดังกล่าว บริษัท อีมิน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา จึงมีความมุ่งมั่น ในการสร้างและพัฒนาเยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพหรือเป็น
เจ้าของกิจการด้านเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาเสริมสร้างทักษะฝีมือให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยการอบรมในครั้งนี้ ทางบริษัทจะจัดวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิคการติดตั้ง การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น รวมถึงเพิ่มทักษะเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ตลอดจนขยายผลองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่เยาวชน และประชาชน พร้อมสนับสนุนรุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอีกด้วย

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed