จังหวัดชุมพร ประชุมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ 2566

จังหวัดชุมพร ประชุมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (6 ม.ค.66) เวลา 09.30 น. นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมทั้งรับทราบกรอบวงเงินด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ 2566, สถิติข้อมูลคนพิการจังหวัดชุมพร จำแนกตามประเภทความพิการ และข้อมูลสถานะลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชุมพร

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย 1.โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2566 เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนให้ผู้ช่วยคนพิการ ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และค่าดำเนินการจัดประชุมติดตามการปฏิบัติงานผู้ช่วยคนพิการหรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยคนพิการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 , 2.โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ (การจัดบริการล่ามภาษามือ) ประจำปี 2566 เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนล่ามภาษามือ ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไป – กลับของล่ามภาษามือ ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน2566, 3. โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ, 4.โครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป โดยในปี 2565 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “Transformative Solutions forinclusive development : the role of innovation in Fuelling an accessible and equitable world : การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล พลังนวัตกรรมสูโลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน

ทั้งนี้ สถิติข้อมูลคนพิการจังหวัดชุมพรที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีจำนวน 12,473 คน แยกเป็น ชาย 6,933 คน หญิง 5,540 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) แบ่งตามประเภทความพิการ ทางการเห็น 1,012 คน, ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 2,276 คน, ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 5,989 คน, ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 917 คน, ทางสติปัญญา 1,022 คน, ทางการเรียนรู้ 59 คน, ออทิสติก 118 คน และ พิการซ้ำซ้อน 1,080 คน

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์
สำนักข่าวความมั่นคง
ศูนย์ข่าวชุมพร ระนอง
สุรัตน์ รุกเขตต์ รายงาน

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed