เพชรบูรณ์ จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดความดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 “คนเพชรบูรณ์ สำนึกรักบ้านเกิด เมืองนอน

เพชรบูรณ์ จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดความดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 “คนเพชรบูรณ์ สำนึกรักบ้านเกิด เมืองนอน

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดความดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 “คนเพชรบูรณ์ สำนึกรักบ้านเกิด เมืองนอน

5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดความดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 “คนเพชรบูรณ์ สำนึกรักบ้านเกิด เมืองนอน โดยมีนางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ คณะสงฆ์ ผู้นำศาสนาคริสต์ อิสลาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรเอกชน ชุมชนคุณธรรม ภาคี เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุณธรรม (องค์การ มหาชน) เข้าร่วม

นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน เหตุการณ์ความรุนแรง ความขัดแย้งของคนใน สังคมไทย ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน มีแนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพิ่มขึ้น รัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป ประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานองค์กร เครือข่ายทาง สังคมทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณธรรมของคนในสังคม ตามแผนปฏิบัติการด้าน ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้สมัครเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือก จังหวัดที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และได้รับการคัดเลือกจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นจังหวัดขยายผลใน “กลุ่มที่ 2” จังหวัดคุณธรรมที่มีเครือข่ายทางสังคมที่ โดดเด่น มีนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ควรค่าแก่การพัฒนาหรือยกระดับขยายผลร่วมกับศูนย์ คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดในเชิงประเด็น กิจกรรมที่สามารถพัฒนายกระดับการส่งเสริมคุณธรรม สู่การเป็นชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัด

โดยการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดความดี จังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนของจังหวัด ในการกำหนด แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติตาม บริบทองค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วน การแบ่งปันความดี ใช้พลังบวก ให้เกิดตัวอย่างที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ ให้เกิดการ โชว์-แชร์-เชื่อม นำสิ่งที่ดีมาขยายผล ในสังคมต่อไป ในการจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนาม MOU ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคคล หน่วยงานที่ทำดี สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างในกิจกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “คนเพชรบูรณ์ สำนึกรักบ้านเกิด เมืองนอน ของเครือข่ายคุณธรรม การบรรยายสถานการณ์คุณธรรมและการสร้างนิเวศน์คุณธรรมเชิงพื้นที่ ด้วยพลังบวร โดยวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ปัจจัยและแนวทางสู่ความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรม และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของภาคีเครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์ การส่งเสริมคุณธรรมผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมของคนทุกกลุ่มวัย และ จัดนิทรรศการความดีของชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชม แชร์ เชียร์) เพื่อที่จะให้ความรู้ รวมพลังช่วยเหลือ เสริมหนุนเพิ่มพลังให้เกิดการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมความดีแบบเต็มพื้นที่ของจังหวัด เพชรบูรณ์

ด้านายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การพัฒนาจังหวัดให้เป็นจังหวัดคุณธรรมนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการสร้างต้นแบบ และสร้างพลังพลเมืองในมิติของความดี ให้ภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่ ของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหลัก ในการขับเคลื่อนไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยมุ่งเน้น การพัฒนาทั้งความดี ความงาม และความสุขที่มีอยู่ในพื้นที่ สร้างคนดี สังคมดี มีคุณธรรม ให้ประชาชนยืดมั่นและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยใช้พลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียนราชการ) และภาคประชารัฐทุกภาคส่วน พัฒนาให้เกิด บุคคลคุณธรรม ครอบครัวคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ในพื้นที่ การส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จะต้อง สร้างกระบวนการขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝัง จิตสำนึกของประชาชน และจะต้องประสานความ ร่วมมือ รวมพลังกับทุกฝ่าย ขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบาย และปฏิบัติ เพื่อให้เข้าถึงบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร อำเภอ ทั้งหมด และควรจะต่อยอดจากความสำเร็จจากงานเดิม ที่มีอยู่ และขยายผลออกไปให้กว้างขวาง อีกประการหนึ่ง คือ ทำคุณธรรมจากนามธรรม ให้เป็นรูปธรรม ให้คุณธรรมสัมผัสได้ ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการ ส่งเสริม สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ให้เกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน คุณธรรม แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมของจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะต่อไป

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed