ศอ.จิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ วิทยากรจิตอาสา 904 จัดบรรยาย ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตย

ศอ.จิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ วิทยากรจิตอาสา 904 จัดบรรยาย ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ วิทยากรจิตอาสา 904 จัดบรรยาย ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ วิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 5/63 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” และ “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 3/66 จัดบรรยาย เรื่อง ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตย ตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง และแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการฝึกอบรมติดตามและขยายผล ตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โดย นักเรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดระยะการฝึกอบรม และได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และปลูกฝังให้นักเรียนสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 45 คน ประกอบด้วย (1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2) ผู้บริหารสถานศึกษา (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และ (4) เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย

ซึ่งทุกคนรู้สึกซาบซึ้ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติตน อาทิ เป็นนักเรียนที่ดี เป็นข้าราชการที่ดี และจะพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อปลูกฝังให้ทุกคนสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อไป

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed