รู้หรือไม่ “คำขวัญวันเด็ก” มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 2499 ย้อนดูคำขวัญวันเด็กของทุกปี

รู้หรือไม่ “คำขวัญวันเด็ก” มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 2499 ย้อนดูคำขวัญวันเด็กของทุกปี

รวม “คำขวัญวันเด็ก” ของทุกปี คำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 2499

กลายเป็นธรรมเนียมของทุกปี สำหรับ คำขวัญวันเด็ก โดยเป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี

แต่รู้หรือไม่ว่าในประเทศไทย คำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับ คำขวัญวันเด็ก ของทุกปี มีดังนี้
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
2499 -จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2502 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
2503 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
2504 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
2505 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
2506 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
จอมพล ถนอม กิตติขจร
2508 เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
2509 เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น สมานสามัคคี
2510 อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย
2511 ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด รักชาติยิ่ง
2512 รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
2513 เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
2514 ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
2515 เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
2516 เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
สัญญา ธรรมศักดิ์
2517 สามัคคีคือพลัง
2518 เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
2519 เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
2520 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
2521 เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
2522 เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
2523 อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
2524 เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
2525 ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
2526 รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย คุณธรรม
2527 รักวัฒนธรรมไทย
2528 สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
2529 – 2030- 2531 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
2532 – 2533 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
2534 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนาอานันท์ ปันยารชุน
2535 สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
ชวน หลีกภัย
2536 – 2537 ชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2538 สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
บรรหาร ศิลปอาชา
2539 มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
2540 รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
ชวน หลีกภัย
2541 – 2542 ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2543 – 2544 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
ทักษิณ ชินวัตร
2545 เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
2546 เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
2547 รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
2548 เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
2549 อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
2550 มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
2551 สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2552 ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
2553 คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
2554 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2555 สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
2556 รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
2557 กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
2558 ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
2559 เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
2560 เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
2562 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
2563 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
2564 เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม
2565 รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม
2566 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี
เศรษฐา ทวีสิน
2567 มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย
มาแล้ว! คำขวัญวันเด็ก 2567 จากนายกฯ เศรษฐา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ที่มา:sanook

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed