พระนักพัฒนารับรางวัลพระเสมาสยามครั้งที่2 สาขาพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์

พระนักพัฒนารับรางวัลพระเสมาสยามครั้งที่2 สาขาพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์

สุพรรณบุรี – ชาวสุพรรณบุรี สุดปลื้ม พระครูโสภณวีรานุวัตร ผศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร พระอารามหลวง พระนักพัฒนา รับรางวัลพระเสมาสยาม ครั้งที่ 2 สาขา พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านสงเคราะห์ประชาชนและชุมชน

ผู้แทนพระองค์มอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.22 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปหอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการมอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยามแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่พระพุทธศาสนาและมอบเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชน คนสร้างชาติ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้เยาวชนศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ถวายเทียนพรรษาและมอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ

ประกอบด้วยพระสงฆ์ และฆราวาส 232 ราย รางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ได้รับอนุญาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำตราธัมมะจักรมาเป็นสัญลักษณ์ของรางวัล สื่อถึงกงล้อแห่งธรรม ที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบคุณงามความดี ในส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา เรียกว่าธัมมะจักกัปปะวัตตนสูตร โดยปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ทรงตรัสรู้เป็นเหตุให้พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาและทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

สำหรับพระครูโสภณวีรานุวัตร ผศ.ดร.ผลงานที่ผ่านมา ได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจจิตอาสาวิถีธรรมชาติ วันเสาร์เข้าวัด โครงการ นุ่งไทย ใส่บาตร “นาวาภิกขาจาร” ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ โครงการ “เกษตรริมราง” ปลูกต้นทองอุไร-ต้นกล้วย โครงการศูนย์วิจัย “ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี” ศูนย์การเรียนรู้เรื่องกล้วย สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย “ดนตรีไทย, เพลงอีแซว ส่งเสริมกิจกรรมงานตามประเพณีไทย งานสงกรานต์และลอยกระทงและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “โคกหนองนา” งานวิจัยเพื่อชุมชน ชุมชนมีความรู้และสามารถจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนได้ มีรายได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือชุมชนและเกษตรกรในยามประสบภัย เช่น โควิด อุทกภัย ภัยแล้ง ตลอดจน สนับสนุนทุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนและสถานศึกษาต่าง ๆ จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและประกาศเกียรติ เป็นพระสงฆ์ สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งชาติ ได้รับรางวัล สิงห์ทองคำ ประจำปี 2566

สำหรับประวัติ พระครูโสภณวีรานุวัตร, ผศ. ดร. (นิคม เกตุคง) อายุ 51 ปี พรรษา 29 วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 4 ประโยค ทางโลก ปริญญาเอก (รปด.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี , รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ สังกัดวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร หน้าที่การงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน พ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร พ.ศ.2555 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ พ.ศ.2562 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2565 ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed