ป.ป.ช.จังหวัดประจวบฯ แถลงสรุปผลปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ในรอบปี 2566

ป.ป.ช.จังหวัดประจวบฯ แถลงสรุปผลปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ในรอบปี 2566

ป.ป.ช.จังหวัดประจวบฯ แถลงสรุปผลปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ในรอบปี 2566

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 ก.ย.2566 น.ส.จุทารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฯ ประจำปี 2566 มี น.ส.ธัญลักษณ์ จีนแก้วเปี่ยม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ, นายยุทธนา แก้วประสงค์ พนักงานไต่สวนระดับสูง, พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดฯ ร่วมแถลงข่าว โดยมี นายปราโมศย์ ตั้งซุยยัง ประธานชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดฯ นางนวลใย นิลบรรพ์ ประธานโค้ชSTRONGจังหวัดฯ สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฯ ถ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

น.ส.จุทารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผอ.ป.ป.ช. จ.ประจวบฯ กล่าวสรุป ถึงผลการดำเนินงาน ในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผลการดำเนินงานด้านปราบปรามทุจริต ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต และผลการดำเนินงานด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ดังนี้ ด้านปราบปรามการทุจริต โดยผลการดำเนินงานในชั้นตรวจสอบเบื้องต้น ในปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฯ มีเรื่องกล่าวหา ร้องเรียนที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้นทั้งหมด 148 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 38 เรื่อง คงเหลือ 110 เรื่อง ในส่วนผลการดำเนินงานในชั้นไต่สวนเบื้องต้น มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ระหว่างไต่สวนเบื้องต้นทั้งหมด 29 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คงเหลือ 23 เรื่อง

สำหรับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล มีจำนวนทั้งสิ้น 5 เรื่อง โดยผู้ถูกกล่าวหา มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 5 เรื่อง มีทั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นายกเทศมนตรีตำบล และ ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนงานใน อปท. ทั้งนี้ พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหา ได้แก่

  1. เลขคดีแดง 515-1-50/2565 นายก อบต.แห่งหนึ่ง ดำเนินโครงการจัดซื้อเสื้อยืดในงานวันเด็กประจำปีงบประมาณ 2552-2557 และปีงบประมาณ 2559 โดยมิชอบ,
  2. เลขคดีแดง 517-1-30/2565 นายกเทศมนตรีตำบลแห่งหนึ่ง นำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
  3. เลขคดีแดง 0516-1-50/2565 นายกเทศมนตรีตำบล กับพวกรวม 6 ราย ทุจริตโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557
  4. เลขคดีแดง 0053-1-50/2566 นายก อบต. และปลัด อบต. ออกคำสั่งลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน และไม่เลื่อนขั้นเงินให้แก่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  5. เลขคดีแดง 0103-1-50/2566 หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล กับพวกรวม 7 ราย ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญา เนื่องจาก 1. ช่างควบคุมงานไม่ใด้ตรวจสอบรายละเอียดของงานตามรูปแบบรายการก่อสร้าง จึงไม่ทราบว่าการก่อสร้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 2. คณะกรรมการตรวจงานจ้างทำหน้าที่ตรวจสอบแค่เพียงความเรียบร้อยทั่วไปของงาน แต่มิได้ตรวจสอบงานดังกล่าวกับรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญา ทั้งมิได้ตรวจวัดและตรวจรับพัสดุงานที่ส่งมอบ แต่กลับลงลายมือชื่อในใบตรวจรับงานจ้าง รับรองว่างานถูกต้องตามสัญญาและรูปแบบรายการในภายหลัง

ซึ่งทั้ง 5 เรื่องที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล มีมติมาตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.2565, 22 ก.พ. 2566 และ 29 มี.ค.2566 โดยสถานะการดำเนินงานในทางอาญา ได้มีการส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี สำหรับทางวินัย มีการส่งเอกสารหลักฐานถึงผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อให้พิจารณาโทษทางวินัย กับผู้ถูกกล่าวหา โดยทั้งนี้หากผู้ถูกกล่าวหาได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว จะได้ส่งสำนวนการไต่สวนและเอกสารหลักฐาน พร้อมความเห็นไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อทราบ และให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทราบต่อไป

ผอ.ป.ป.ช.ฯ กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัด ได้แก่

(1) โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประกอบด้วย 5 กิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมการสำรวจการรุกล้ำบนทางสาธารณะ (ทางเท้า) ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล, 2.กิจกรรมการเฝ้าระวังโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน, 3.กิจกรรมการเฝ้าระวังโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน, 4.กิจกรรมการสำรวจป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ถนนเพชร เกษม), 5.กิจกรรม “โครงการที่ส่วนราชการสร้างแล้วไม่มีการใช้ประโยชน์ (คิด ทำ ทิ้ง)”

(2) โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตและติดตามการดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 12 หน่วยงาน 24 โครงการ พื้นที่ 7 อำเภอ มูลค่าโครงการรวม 56,167,510 บาท

(3) โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต(ประเด็นปัญหาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในจังหวัดประจวบฯ)

(4 ) โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ดำเนินการประมวลและประกาศผลคะแนน ITA แล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานที่จะผ่านการประเมินต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งมีหน่วยงานที่รับ การประเมินจำนวน 62 หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจังหวัด 89.20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 52 หน่วยงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็น 37.10 % แยกเป็นระดับ ได้ดังนี้ ระดับผ่านดี 7 หน่วยงาน ระดับผ่าน 45 หน่วยงาน ระดับต้องปรับปรุง 9 หน่วยงาน ระดับต้องปรับปรุงโดยด่วน 1 หน่วยงาน

ในส่วนผลการดำเนินงานด้านที่ 3 ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ในประจำปีงบ ประมาณ 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ประกอบด้วย การตรวจสอบปกติ และ การตรวจสอบยืนยัน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติกรณีตรวจสอบปกติแล้ว จำนวน 182 บัญชี และตรวจสอบยืนยันจำนวน 1 บัญชี รวมทั้งสิ้น จำนวน 183 บัญชี

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *