ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกิจกรรมรื้อถอน เสาไฟฟ้าต้นสุดท้าย ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกิจกรรมรื้อถอน เสาไฟฟ้าต้นสุดท้าย ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกิจกรรมรื้อถอน เสาไฟฟ้าต้นสุดท้าย ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาอนุรักษ์เมืองเก่า ให้มีทัศนียภาพของเมืองที่สวยงาม

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.45 น. ที่บริเวณลานออกกำลังกายหน้าสวนน้ำพุหน้าวัดมหาวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นสุดท้าย ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ” ในเขตถนนรอบเมืองนอก โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวให้การต้อนรับ มี นายถนอม ปัญญาวงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

โอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน/ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, นายถนอม ปัญญาวงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน, นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียง ใหม่ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ให้ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดแผนงานและสนับสนุนข้อมูลเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ” ในพื้นที่ 74 จังหวัด โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงิน 4,300 ล้านบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน กำหนดเป้าหมายจังหวัดละ 1 เส้นทาง ระยะทางรวม 6.80 กิโลเมตร ภายใต้กรอบเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 272.30 ล้านบาท

สำหรับในพื้นที่จังหวัดลำพูน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน และเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการฯ บริเวณถนนรอบเมืองนอก จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ด้านหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน ถึง บริเวณเชิงสะพานท่านาง ระยะทางรวม 2.2 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 58 ล้านบาท แยกเป็น ระบบไฟฟ้าใต้ดิน 45.724 ล้านบาท และงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเหนือดิน รองรับการจ่ายไฟ 12.276 ล้านบาท ถือเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยนำเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ในระยะที่ 5 (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2566) ต่อเนื่องจากแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองลำพูน ที่เริ่มต้นดำเนินการในระยะที่ 1 (ถนนอินทยงยศ) เมื่อปี พ.ศ.2554 โดยการดำเนินการโครงการในครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ก่อสร้างบ่อพักสายแรงสูง (Man Hole) จำนวน 5 บ่อ โดยวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง ด้วยวิธีการดันท่อลอด ด้วยท่อ HDPE ระยะทางรวม 401 เมตร ติดตั้ง สายไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1,905 เมตร
  2. ระบบไฟฟ้าแรงต่ำใต้ดิน ก่อสร้างบ่อพักสายแรงต่ำ (Hand Hole) จำนวน 98 บ่อ โดยวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินแรงต่ำ ด้วยวิธีดันท่อลอด (เฉพาะพื้นที่ชุมชน) และเปิดผิวจราจร ด้วยท่อ HDPE ระยะทางรวม 2,039 เมตร ติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 18,296 เมตร
  3. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รองรับ จำนวน 6 เครื่อง รวม 1,930 KVA ได้แก่ ขนาด 250 kVA จำนวน 2 เครื่อง, 315 kVA จำนวน 2 เครื่อง และ 400 kVA จำนวน 2 เครื่อง
  4. อุปกรณ์ตู้แรงต่ำรองรับการจ่ายไฟ อาทิ ตู้ควบคุมการจ่ายไฟ (Main Circuit Breaker) สำหรับจ่ายไฟหลังหม้อแปลง จำนวน 9 ชุด, ตู้มิเตอร์(MTB) จำนวน 75 ชุด, ตู้ควบคุมสำหรับถ่ายเทโหลด (DB Tie) จำนวน 5 ชุด พร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง รองรับการจ่ายไฟให้กับบ้าน และระบบเมนชายคาห้องแถว
  5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเปลี่ยนมิเตอร์ เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เพื่อรองรับการจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 205 ราย
  6. งานรื้อถอนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเดิมเหนือดิน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประกอบการสายสื่อสาร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รื้อถอนเสาแรงสูงขนาด 12 เมตร จำนวน 170 ต้น และรื้อถอนเสาแรงต่ำขนาด 8 และ 9 เมตร จำนวน 86 ต้น

ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าในระบบเคเบิ้ลใต้ดินให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งได้ดำเนินการรื้อถอนสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า สายสื่อสาร บนพื้นที่ถนนรอบเมืองนอก นับเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติแห่งแรก ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์

ด้าน ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กิจกรรมรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายในวันนี้ ถือเป็นการสิ้นสุดการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ” ในเขตถนนรอบเมืองนอก ขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวจังหวัดลำพูน และขอชื่นชมเทศบาลเมืองลำพูน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาและการอนุรักษ์เมืองเก่า ทัศนียภาพของเมืองที่สวยงาม และการสร้างความเจริญให้เมืองในทุกมิติ

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed