จ.อุดรธานี ทบทวน (ร่าง) สาระสำคัญแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน พ.ศ.2568

จ.อุดรธานี ทบทวน (ร่าง) สาระสำคัญแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน พ.ศ.2568

จ.อุดรธานี ทบทวน (ร่าง) สาระสำคัญแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน พ.ศ.2568

นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2568) และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์พิจารณาความเหมาะสม (ร่าง) สาระสำคัญแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนา ทั้งข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ และสรุปศักยภาพของจังหวัด โดยที่ประชุมมีมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วน และมีการปรับประเด็นการพัฒนาจังหวัด 3 ประเด็น คงเดิม 3 ประเด็น พร้อมนัดประชุมอีกครั้ง วันที่ 13 กันยายน 2566

ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2568) และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เพื่อร่วมกันศึกษาปัญหา ความต้องการและจัดทำข้อมูลสำคัญของจังหวัด ตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2568) และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 และหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *