ครม.อนุมัติกรอบงบปี 67 รวม 1.46 แสนล้าน พัฒนาอุดมศึกษา-ผลิตกำลังคนระดับสูง

ครม.อนุมัติกรอบงบปี 67 รวม 1.46 แสนล้าน พัฒนาอุดมศึกษา-ผลิตกำลังคนระดับสูง

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 146,070.40 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทย แบ่งเป็น กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของ อว.114,970.40 ล้านบาท และกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 31,100 ล้านบาท โดยใช้ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เกิดการใช้กลไกระบบงบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ที่สำคัญกรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญคือนำไปผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจเพื่อตอบโจทย์สำคัญและเร่งด่วนของประเทศ โดยมุ่งตอบสนองการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจ BCG และนโยบายสำคัญในการมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” เพื่อรับมือต่อความเปลี่ยน แปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวว่า งบประมาณด้านการอุดมศึกษาจะนำมาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ ต้องการของประเทศ ส่วนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะนำมาสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงสนับสนุนงานมูลฐานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งตามพันธกิจของหน่วยงาน.

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *