วปอ.-พระปกเกล้า ชูฟุตบอล ”รักเมืองไทย” เชื่อมสัมพันธภาพ ก้าวข้ามความขัดแย้ง สร้างความปรองดองอย่างยั่งยืน

วันที่ 16 สิงหาคม ที่สโมสรราชพฤกษ์ พลโท ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พลโท อภิชาติ ไชยะดา ประธาน วปอ.65 ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันของสถาบันพระปกเกล้า นายดํารง ประทีป ณ ถลาง ผู้แทนทีมฟตุบอลสถาบันพระปกเกล้า นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอล วปอ. นายเฉลิมวุฒิ สง่าพล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลสถาบันพระปกเกล้าพล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ตัวแทนกองเชียร์ วปอ.65 คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ ตัวแทนกองเชียร์สถาบันพระปกเกล้า พร้อมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของทั้งสองสถาบัน ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “รักเมืองไทย” ที่จัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ สนามศุภชลาศัย

พลโท ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กล่าวว่า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นสถาบันชั้นสูงของประเทศ มีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ และการป้องกันราชอาณาจักร ให้แก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือน พนักงานองค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน โดยฝึกปฏิบัติการวางแผนและนโยบายระดับชาติ การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งที่ผ่านมาบุคคลสําคัญของประเทศในทุกสาขาอาชีพได้เข้ารับการอบรมและสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงาน เป็นเครือข่ายร่วมกันสร้าง ประโยชน์ต่อประเทศชาติมาต่อเนื่องทุกปี

สําหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “รักเมืองไทย” ระหว่าง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กับ สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการชั้นนําด้านการพัฒนาประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกนั้น ผมเห็นว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพแล้ว ยังเป็นกิจกรรมสื่อกลางให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของทั้งสองสถาบัน ได้พบปะหารือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อร่วมมือสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ สร้างความรัก ความสามัคคี และทั้งสองสถาบันคงจะจัดให้เป็นประเพณีนี้สืบต่อกันไปทุกปี

ด้าน นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลประเพณี “รักเมืองไทย” มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรระดับสูงทั้งในอดีตและปัจจุบันของทั้งสองสถาบัน ได้มีโอกาสพบปะ สร้างสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านประชาธิปไตย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางเชื่อมสัมพันธ์การแข่งขัน

โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป ชิงถ้วยรางวัลสภากาชาดไทย และรุ่นอายุ 44-55
ปี ชิงถ้วยรางวัลจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของทั้งสองสถาบัน รวมประมาณ 1,000 คน

ทั้งนี้สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สันติวิธี และนำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เชื่อมั่นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศและประชาชนชาวไทยต่อไป

ทางด้าน พลโทอภิชาติ ไชยะดา ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 65 กล่าวว่า จากการประชุม ประสานงาน กำหนดกรอบแนวคิด ตรวจพื้นที่ซักซ้อม การปฏิบัติการร่วมกัน จนถึงปัจจุบันทุกอย่างมีความพร้อมที่จะให้ฟุตบอลประเพณีรักเมืองไทย เป็นสื่อกลางในการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของทั้งสองสถาบัน

โดยกิจกรรมจะมีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ สนามศุภชลาศัย ที่เลือกจัดที่นี่ เนื่องจากเป็นสนามกีฬาที่เก่าแก่ เป็นสัญลักษณ์ด้านการพัฒนากีฬาของประเทศไทย กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นการแสดงวงดุริยางค์ ของกองบัญชาการกองทัพไทย 17.00 น. เป็นการร่วมแสดงของศิษย์ทั้งสองสถาบัน เนื้อหาแสดงถึงความเสียสละ ความรัก ความสามัคคี นำมาซึ่งการรักษาความเป็นไทย มาถึงปัจจุบัน ต่อด้วยขบวนพาเหรด อัญเชิญถ้วยรางวัลเข้าสู่สนาม จากนั้นมีพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานจากนั้นเริ่มการแข่งขันฟุตบอลคู่แรก ประเภท JUNIOR ต่อด้วยการแข่งขันฟุตบอลคู่ที่สอง ประเภท SENIOR ปิดท้ายพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศของทั้งสองประเภท และปิดการแข่งขัน

งานนี้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางสถานีโทรทัศน์ True Visions มีเสื้อฟุตบอลประเพณี ของทั้งสองสถาบันจําหน่ายหน้างาน มีซุ้มอาหารบริการแก่ผู้ร่วมงาน จึงขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของทั้งสองสถาบัน รวมถึงผู้ที่สนใจมาร่วมงานในครั้งนี้

นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานคณะทํางานประสานงานและจัดการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณี “รักเมืองไทย” กล่าวว่า เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความรัก ความสามัคคี ความสนุกสนาน ให้เป็น
ประเพณีสืบต่อกันไปทุกปีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และสถาบันพระปกเกล้า รวมทั้งเพื่อเป็นกิจกรรมสื่อกลางให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของทั้งสองสถาบัน ได้ พบปะหารือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อประโยชน์ต่อความร่วมมือสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ เพื่อสื่อและสร้างจิตสํานึก ให้สังคมเห็นถึงความปรองดองสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคีระหว่างคนไทยด้วยกัน ในอันที่จะนําพาประเทศ ก้าวข้ามความขัดแย้ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆด้าน รวมถึงเพื่อรวบรวมผู้เล่นจากทั้งสองสถาบัน จัดตั้งเป็นทีมฟุตบอลรักเมืองไทย ดําเนินการอันเป็นสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรมจัดการแข่งขันกับทีมกิตติมศักดิ์ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อระดมทุนบริจาคผ่านสภากาชาดไทย
//

ผู้นำเสนอข่าว

อาจารย์จุ้ย

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *