จัดตั้งศูนย์(ศปก.พป.)3 กรมพิทักษ์ทรัพยากรพื้นป่ายั่งยืน

จัดตั้งศูนย์(ศปก.พป.)3 กรมพิทักษ์ทรัพยากรพื้นป่ายั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับมอบนโยบาย จาก รมว.ทส. ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยให้เข้มงวด
การดูแลรักษาป่าไม้ ไม่ให้ถูกทำลาย อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) เพื่อบูรณาการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษทั้ง ๓ กรม ได้แก่
ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, ชุดพญาเสือ ชุดเหยี่ยวดง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และชุดฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๔ กอ.รมน.) ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ซึ่งกรมอุทยานฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การทำงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมาย เทคนิค วิธีการ รวมถึงมี
การปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในครั้งนี้ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดเทคนิค
วิธีการ ที่บางหน่วยงานเคยใช้แล้วประสบความสำเร็จ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมการประชุมได้นำไปเป็นข้อมูล หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้นำเสนอข่าว

อาจารย์จุ้ย

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *