เลขาฯ ศอ.บต. ไม่ทอดทิ้งกลุ่มเปราะบาง นำถุงยังชีพ “จากใจ ถึงใจ” ช่วยเหลือเบื้องต้นในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

เลขาฯ ศอ.บต. ไม่ทอดทิ้งกลุ่มเปราะบาง นำถุงยังชีพ “จากใจ ถึงใจ” ช่วยเหลือเบื้องต้นในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

เลขาฯ ศอ.บต. ไม่ทอดทิ้งกลุ่มเปราะบาง นำถุงยังชีพ “จากใจ ถึงใจ” ช่วยเหลือเบื้องต้น
ในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ อาคารปฏิบัติธรรมวัดราษฎร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ) จำนวน ๔- คน รับมอบถุงยังชีพ “จากใจ ถึงใจ” จากศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้อื่นๆ
ที่จำเป็น เพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขด้านปากท้องและการดำรงชีวิตกลุ่มเปราะบางเป็นกรณีพิเศษในเบื้องต้น
โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศอ.บต. เป็นประธานมอบฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
นายอำเภอรือเสาะ ผู้แทนคณะกรรมการไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมฯ
จากนั้นเลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและนำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการ ๒ ราย ได้แก่ ๑.นายจ่วน แช่ตั่น อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๒ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส เป็นคนป่วยพิการขาทั้งสองข้างไม่มีญาติพี่น้องดูแล อาศัยอยู่คนเดียว มีความลำบาก
ในการดำเนินชีวิตประจำวันมากมีรายได้จากเงินยังชีพคนพิการ ๘-ㆍ บาท และเงินผู้สูงอายุ ๘0ㆍ บาท รวม
ทั้งสิ้น ๑,๖00 บาท ซึ่งนำมาเป็นค่าจ้างให้กับผู้ดูแลพิเศษ ๒.นายรามิล มลรัตน์ ซึ่งเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุ
เคราะห์อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๖๕/๑ หมู่ ๑๐ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีอาการป่วยซึ่งเกิด
จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อปี ๒๕๔๓ ทำให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ ได้ อาศัยอยู่
กับมารดาสองคน ด้านรายได้มาจากมารดาซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ได้รับเบี้ยบำนาญเดือนละ ๙,๒0๐ บาท
และได้จากเงินยังชีพ (พิการ) เดือนละ ๔๐ บาท) เป็นค่าใช้จ่ายประจำวันในแต่ละเดือน
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศอ.บต. กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่วันนี้เป็นการมาเยี่ยม
ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งบางรายมีความยากลำบากในการใช้ชีวิต บางรายมีร่างกาย
ที่ไม่สมบูรณ์ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยเหลือทำให้สามารถประทังชีวิตอยู่ได้
ในระดับหนึ่งด้วยเงินยังชีพหรือเงินผู้พิการเบื้องต้น ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอต่อกลุ่มคนเหล่านี้ ดังนั้นภาครัฐจึงพยายาม
เดินหน้าอย่างเต็มที่ในการหาช่องทางดูแลเติมเต็มพลังกายพลังใจ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้รู้สึกว่าภาครัฐไม่ทอดทิ้ง
และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทุกมิติ และทำให้มีที่ยืนอยู่ในสังคมเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
ต่อไป
อย่างไรก็ตามการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.
มีความมุ่งหวังที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสนับสนุน
และเสริมสร้างโอกาสทางสังคม จำนวน ๑๑ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
ภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทางสังคมด้วย

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,966 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

3 thoughts on “เลขาฯ ศอ.บต. ไม่ทอดทิ้งกลุ่มเปราะบาง นำถุงยังชีพ “จากใจ ถึงใจ” ช่วยเหลือเบื้องต้นในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส