เลขาศอ.บต. พบปะ ผู้นำศาสนาอิสลาม ๑๕ ใต้

เลขาศอ.บต. พบปะ ผู้นำศาสนาอิสลาม ๑๕ ใต้

เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะ ผู้นำศาสนาจากสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม ๑๕ จังหวัดภาคใต้ เผยเป็นองค์กร
ที่มีความสำคัญในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

วันนี้ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) ณ ห้องน้ำพราว ๑ โรงแรมชีเอส ปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำ ๑๔+๑ จังหวัดภาคใต้ โดยมี
นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตพี จะปะกียา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผศ.ดร.อะห์มัด อิสัน นายกสมาคมสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำ ๑๔+๑ จังหวัดภาคใต้ กรรมการบริหาร
สมาคมฯ ประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประ ธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา
นราธิวาส สงขลาและสตูล เข้าร่วม

สำหรับการประชุมสัมมนาสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำ ๑๔+๑ จังหวัดภาคใต้ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง
กิจการศาสนา การเผยแผ่และการชี้แนะ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วม
สัมมนาประกอบไปด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ๑< ภาคใต้ และเพิ่มเติมอีก ๑ จังหวัดคือประจวบคีรีขันธ์ (๑๔+๑) โดยมี
วัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารองค์กรมัสยิด และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ให้ผู้นำในองค์กร ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด และหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความผูกพันสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การมาวันนี้มาในฐานะ หน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการการแก้ไขปัญหา
และพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้และมาในฐานะ ที่เป็นญาติพี่น้องของท่น เนื่องจาก มีบทบัญญัติที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน หลายบท
หลายโองการที่บ่งบอกว่าเราล้วนมาจากคนคู่เดียวกัน กิจกรรมวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเข้าใจ การอยู่ร่วมกันโดยการเคาร
และยอมรับในอัตลักษณ์และ วิถีชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงกิจการ
ศาสนา การเผยแผ่และการชี้แนะ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ชื่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียถือได้ว่ามีคุณูปการอย่างยิ่งต่อราชอาณาจักรไทย
ในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาอิสลามของมวลมนุษยชาติทั้งหลาย เป็นสถานที่กำเนิดของท่านนบีมูฮัมหมัด เป็นสถานที่ให้ความรู้ อบรมบ่ม
เพาะศาสนาอิสลาม สำหรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ถือกำเนิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ การบริหารองค์ก รศาสนาอิสลาม
พ.ศ. ๒๕๔- มีหน้าที่มากมาย ซึ่งส่วนสำคัญที่สุดคือเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม ทำหน้าที่
ในการกำกับดูแลการบริหารมัสยิด ตลอดจนให้คำแนะนำ ดำเนินงานทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชน สำหรับจังหวัด ชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการอิสลาม ถือว่ามีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหวัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน การคลี่คลายการแก้ไข
ปัญหา คณะกรรมการอิสลาม ทุกจังหวัดได้ทำหน้าที่นี้อย่างดีตลอดมา ในการหนุนเสริม เชื่อมต่อ หรือลดช่องว่างในสังคม ทำให้สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้ในสังคมพหวัฒนธรรม รวมทั้งได้ทำหน้าที่ในการให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ต่อหน่วยงานของรัฐรวมทั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้สามารถดำเนินการเรื่องราวต่างๆได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อาทิ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -๑๙ จำเป็นต้องงดการร่วมกลุ่ม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงเรื่องของการฉีดวัคน ก็ได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆในการสร้างความเข้าใจ
กับพี่น้องประชาชน ในส่วนของภาครัฐเอง ก็ได้สนับสนุนส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลาม การประกอบศาสนกิจทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงได้
มีการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนตาดีกา เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตลูกหลานให้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดถือได้ว่าเป็นศูนย์
รวม เป็นศูนย์กลางของผู้นำศาสนา เชื่อมั่นว่าในอนาคตข้างหน้า พี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นปีกแผ่นและมีความสมัครสมาน
สามัคคีและอยู่ร่วมกันกับทุกศาสนิกได้อย่างมีความสุข

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed