เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในพื้นที่ จชต เน้นให้ข้าราขการในพื้นที่มีทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้ก้าวทันทุกรูปแบบภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในพื้นที่ จชต เน้นให้ข้าราขการในพื้นที่มีทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้ก้าวทันทุกรูปแบบภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในพื้นที่ จชต เน้นให้ข้าราขการในพื้นที่มีทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้ก้าวทันทุกรูปแบบภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้” (สปชต.) รุ่นที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ศอ.บต. กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้นำบุคลากรภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้มีศักยภาพสูง และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์เข้าฝึกอบรมฯ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีกำหนดดำเนินการ 2 รุ่น รุ่นละ 75 คน เป็นระยะเวลา 6 วัน ระหว่างวันนี้ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลถูกบีบอัดด้วยเทคโนโลยี การส่งผ่านข้อมูลทันสมัยขึ้น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ถูกส่งผ่านอย่างมหาศาลภายในเวลาเสี้ยววินาที เราจึงหยุดนิ่งไม่ได้ หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐจำเป็นต้องพัฒนาให้ก้าวทันทุกรูปแบบ และจำเป็นต้องสื่อสารบอกพี่น้องประชาชนให้เข้าใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป และหาวิธีการคิดค้นให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงข้อมูลของราชการให้ได้ ในระบบของการบริการประชาชนต้องเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมไปในทุกมิติ ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ไม่เว้นแม้แต่การบริหารการจัดการภาครัฐ ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการจัดทำหลักสูตรนี้ เป็นหนึ่งในหลักสูตรนำร่องที่มีความสำคัญ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนัก เข้าใจ มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี ให้ทันต่อโลกปัจจุบันในอนาคต สำหรับกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ มีวิทยากรมาร่วมบรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วยการบรรยายกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การบรรยายการเป็นนักสร้างสรรค์ การบรรยายการจัดแผนพัฒนารายบุคคล การบรรยายเศรษฐกิจโลกและการจัดระเบียบโลกใหม่ แนวทางการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ และการบรรยายการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยและจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โดยในทุกหัวข้อในการบรรยาย เป็นการพัฒนาให้ผู้อบรมที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ในความคิดและวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ และการเป็นผู้นำต้นแบบรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,822 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed