องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ จขต. ด้าน เลขาธิการ ศอ.บต. เผย ดัชนีความเชื่อมั่น

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ จขต. ด้าน เลขาธิการ ศอ.บต. เผย ดัชนีความเชื่อมั่น

ชายแดนใต้ ไตรมาส 4 ปรับตัวดีขึ้น

วันนี้ ( 15 กุมภาพันธ์ 2566 ) พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปยัง ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา , แนโน้มสถานการณ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตลอดจนรับฟังสรุปความคืบหน้าคดีสำคัญจากกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมหารือและสรุปแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมี พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านความมั่นคง ,พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า,พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ,พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า, นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี,คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในการนี้ ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้บรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติงานที่สำคัญด้านความมั่นคงในห้วงที่ผ่านมา และผู้แทนจากกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บรรยายสรุปความคืบหน้าคดีสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในส่วนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ศอ.บต. ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกไตรมาส ต่อเนื่องมาระยะเวลา 2 ปี ซึ่งในไตรมาสที่ 8 (ไตรมาส 4 ปี 2565) สำรวจครอบคลุมใน 3 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมรวมทั้งสิ่งที่เป็นปัญหาและความต้องการ และประเด็นอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนา โดยใช้บัณฑิตอาสามาตุภูมิครอบคลุม2,249 หมู่บ้าน สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 30,738 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ซึ่งผลสรุปในรอบที่ผ่านมา ดัชนีความเชื่อมั่นณ ปัจจุบัน รวม 5 จังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 50.42 ซึ่งเป็นการพ้นเขตแดงขึ้นมาเป็นครั้งแรก หรือกล่าวได้ว่ามีความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในช่วงเชื่อมั่นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคต ซึ่งคาดการณ์ล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นเป็นลำดับ แบ่งเป็นประเภท ด้านความมั่นคงจะมีระดับความเชื่อมั่นสูงสุด รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม หากจำแนกดัชนีความเชื่อมั่นรายจังหวัด อยู่ในเกณฑ์เชื่อมั่นทุกจังหวัดหรือเกินกว่าร้อยละ 50 ทุกจังหวัด โดยจังหวัดสตูล มีความเชื่อมั่นโดยรวมสูงสุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา และมีระดับความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดสงขลาที่ปรับลดลงเล็กน้อยองคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ จขต. ด้าน เลขาธิการ ศอ.บต. เผย ดัชนีความเชื่อมั่นชายแดนใต้ ไตรมาส 4 ปรับตัวดีขึ้นวันนี้ ( 15 กุมภาพันธ์ 2566 ) พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปยัง ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา , แนโน้มสถานการณ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตลอดจนรับฟังสรุปความคืบหน้าคดีสำคัญจากกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมหารือและสรุปแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมี พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านความมั่นคง ,พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า,พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ,พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า, นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี,คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในการนี้ ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้บรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติงานที่สำคัญด้านความมั่นคงในห้วงที่ผ่านมา และผู้แทนจากกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บรรยายสรุปความคืบหน้าคดีสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ศอ.บต. ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกไตรมาส ต่อเนื่องมาระยะเวลา 2 ปี ซึ่งในไตรมาสที่ 8 (ไตรมาส 4 ปี 2565) สำรวจครอบคลุมใน 3 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมรวมทั้งสิ่งที่เป็นปัญหาและความต้องการ และประเด็นอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนา โดยใช้บัณฑิตอาสามาตุภูมิครอบคลุม2,249 หมู่บ้าน สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 30,738 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ซึ่งผลสรุปในรอบที่ผ่านมา ดัชนีความเชื่อมั่นณ ปัจจุบัน รวม 5 จังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 50.42 ซึ่งเป็นการพ้นเขตแดงขึ้นมาเป็นครั้งแรก หรือกล่าวได้ว่ามีความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในช่วงเชื่อมั่นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคต ซึ่งคาดการณ์ล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นเป็นลำดับ แบ่งเป็นประเภท ด้านความมั่นคงจะมีระดับความเชื่อมั่นสูงสุด รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม หากจำแนกดัชนีความเชื่อมั่นรายจังหวัด อยู่ในเกณฑ์เชื่อมั่นทุกจังหวัดหรือเกินกว่าร้อยละ 50 ทุกจังหวัด โดยจังหวัดสตูล มีความเชื่อมั่นโดยรวมสูงสุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา และมีระดับความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดสงขลาที่ปรับลดลงเล็กน้อย

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed