องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานรร.พระดาบถ จ.ยะลา ย้ำ!! ยึดหลักพระบรมราโชบาย

องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานรร.พระดาบถ จ.ยะลา ย้ำ!! ยึดหลักพระบรมราโชบาย

องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานรร.พระดาบถ จ.ยะลา ย้ำ!! ยึดหลักพระบรมราโชบาย

ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกวดขันต่อเนื่อง เตรียมดันสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีในฐานะประธาน คณะกรรมการบริหาร

สถานุศึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของเยาวชนในรุ่นที่ ๑๒และมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการ ฯ โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมพลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ ๔ /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วม

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า การริเริ่มที่จะพัฒนาเยาวชนของโรงเรียนพระดาบถจะต้อง

ยึดหลักพระบรมราโขบายนำมาสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับเยาวชนอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน อีกทั้งยังได้เน้นย้ำให้ทางโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันติดตาม

การเรียนการสอนของเด็กอย่างต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เยาวชนได้มีการพัฒนาและนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้ในอนาคต

นอกจากนี้องคมนตรี ฯ ยังได้เยี่ยมชมบูธการให้บริการจากศิษย์เก่าโรงเรียนพระดาบถที่ร่วมกับเครือข่าย

ร้านค้าและผู้ประกอบการภาคเอกชน อาทิ การตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์และรถยนต์ การตรวจเช็คสภาพ

เครื่องจักรกลการเกษตร การให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า การให้บริการเชื่อมงานเหล็ก และอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามการจัดตั้งโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการสนองแนวทางพระราชดำริฯ

ที่ทรงห่วงใยเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

จึงได้มีการพระราชทานแนวทางทางการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบสมาขยายผลให้เหมาะสมกับบริบท

ทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น แก่เยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมูลนิธิพระดาบสร่วมกับศอ.บต.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน พัฒนาชุมชนและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน โดยมีหลักสูตรสาขา อาทิ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างเชื่อม และช่างไฟฟ้า และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วตั้งแต่รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๑6 รวมจำนวน ๗๖๘ คน และในรุ่นที่ ๑๓ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖

หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0๗๓-๒๕๙-๙๔๙ ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้เยาวชนสามารถเติบโต

เป็นคนดีพร้อมนำความรู้กลับมาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างสุจริต ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเกิดและสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed