สถาบันอิกร่า นราธิวาส หารือ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ดันโครงการเจียระไนแพทย์เพื่อชุมชน ลดอัตราสัดส่วนประชากรต่อแพทย์ จชต. ด้านรองเลขาฯ เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม กพต. อนุมัติหลักการยกระดับคุณภาพมิติงานส่งเสริมสุขภาพ

สถาบันอิกร่า นราธิวาส หารือ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ดันโครงการเจียระไนแพทย์เพื่อชุมชน ลดอัตราสัดส่วนประชากรต่อแพทย์ จชต. ด้านรองเลขาฯ เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม กพต. อนุมัติหลักการยกระดับคุณภาพมิติงานส่งเสริมสุขภาพ

สถาบันอิกร่า นราธิวาส หารือ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ดันโครงการเจียระไนแพทย์เพื่อชุมชน ลดอัตรา
สัดส่วนประชากรต่อแพทย์ จชต. ด้านรองเลขาฯ เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม กพต. อนุมัติหลักการ
ยกระดับคุณภาพมิติงานส่งเสริมสุขภาพ

วันนี้ (26 มกราคม 2565) สถาบันอิกร่า จังหวัดนราธิวาส นำโดยนายแวมาฮาดี แวดโอะ ผู้อำนวยการโครงการเจียระไน
เพชรสู่วงการแพทย์ และคณะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนราธิวาส เข้าพบ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศอ.บต. เพื่อหารือหนุนเยาวชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยปฐมภูมิในระบบการบริการดูแลสุขภาพ แก้ปัญหา
แพทย์กระจุกตัว ขาดแคลนในชนบท และเพื่อให้มีแพทย์ประจำตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้านการบริการสาธารสุข เนื่องจากปัจจุบันมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร จำแนกตาม
สังกัด 1 ต่อ 1,794 คน และกรุงเทพมหานคร มีแพทย์ต่อประชากร 1 ต่อ 700 คน ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานระดับโลก คือ 1 ต่อ 600
คน
นายแวมาฮาดี แวดาโอะ ผู้อำนวยการโครงการเจียระไนเพชรสู่วงการแพทย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในประเทศโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติด้นสุขภาพเริ่มต้นด้วยโครงการพยาบาล 3,000 ตำแหน่ง เมื่อ
ปี 2551 จนปัจจุบัน พยาบาลในโครงการสามารถสอบเข้ารับราชการ บรรจุเป็นพยาบาลดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ณ สถานพยาบาลในพื้นที่ ลดอัตราช่องว่างระหว่างพยาบาลต่อสัดส่วนประชากร คณะฯจึงริเริ่มโครงการเจียระไนแพทย์เพื่อ
ชุมชน ในกรคัดเลือกเด็กเรียนดีและเป็นลูกหลานของ อสม.ในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งไปเรียนแพทย์ในประเทศสาธารณรัฐ
คิวบา ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศไทย 3,000 ทุน จำแนกเป็นนักเรียนในพื้นที่ 500 ทุน และทั่วประเทศอีก 2,500
ทุน โดยได้มีการหารือกับโรงเรียนแพทย์ละตินอเมริกา (อีแลม) เพื่อส่งนักเรียนแพทย์ไทยไปศึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จึงต้องการให้
โครงการเจียระไนแพทย์เพื่อชุมชน เป็นโครงการระหว่างประเทศ มี ศอ.บต.และภาคประชาชนเป็นเจ้าภาพร่วมเสนอโครงการไปยัง
รัฐบาล เพื่ออนุมัติส่งนักเรียนไปศึกษาวิชาทางการแพทย์ และกลับมาพัฒนาประเทศ โดยนำร่อง 500 คน ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ด้านรองเลขาธิการ ศอ.บต. เห็นชอบโครงการดังกล่าว เตรียมหนุนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ในครั้งการประชุม
กพต.สัญจรวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ เพื่อดำเนินการในกระบวนการขั้นต่อไป

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,105 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *