ศอ.บต. และ สนค. เผยดัชนีความเชื่อมั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไตรมาส 4 ปรับตัวดีขึ้น

ศอ.บต. และ สนค. เผยดัชนีความเชื่อมั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไตรมาส 4 ปรับตัวดีขึ้น

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2566) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคภาคใต้ (ศอ.บต.) และ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ศอ.บต. และ สนค. ได้ร่วมกันจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มีเครื่องชี้วัดความเชื่อมั่นใน เชิงพื้นที่ และใช้ประโยชนในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในไตรมาส 4 ปี 2565 สนค. และ ศอ.บต. ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 30,738 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวม ไตรมาส 4 ปี 2565 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 54.57 เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง สำหรับสาเหตุการปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมมาจากประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้นเนื่องจากการมีงานทำและรายได้เพิ่มขึ้น และสภาพอากาศที่ปริมาณฝนลดน้อยลง ทำให้อาชีพอิสระสามารถทำงานกลางแจ้งได้และเกษตรกรชาวสวนยางพารากรีดยางได้มากขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า รวมถึงการทำงานอย่างเข้มงวดของฝ่ายรักษาความมั่นคง ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นโดยรวมมากขึ้น เมื่อพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบัน พบว่า มีการปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในช่วงเชื่อมั่นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส ที่ระดับ 50.42 จากระดับ 49.38 ในไตรมาสก่อนหน้า สำหรับความเชื่อมั่นในอนาคตปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 59.80 จากระดับ 59.07 และอยู่ในช่วงเชื่อมั่น ดัชนีความเชื่อมั่นเมื่อจำแนกรายจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2566 อยู่ในช่วงเชื่อมั่นทุกจังหวัด และปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดสงขลาที่ปรับลดลงเล็กน้อย โดยจังหวัดสตูลมีความเชื่อมั่นโดยรวมสูงสุด อยู่ที่ระดับ 60.39 สำหรับจังหวัดที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นโดยรวมรองลงมา ได้แก่ จังหวัดสงขลา (ระดับ 55.31) ปัตตานี (ระดับ 53.70) นราธิวาส (ระดับ 53.21) และยะลา (ระดับ 52.84) ตามลำดับ

สำหรับผลการสำรวจปัญหาที่ประชาชนมีความกังวลมากที่สุดยังคงเป็นปัญหาเรื่องค่าครองชีพหรือสินค่าและบริการมีราคาสูง รองลงมา ได้แก่ปัญหารายได้ตกต่ำ ซึ่งประชาชนมีความกังวลเพิ่มขึ้น และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากภาครัฐด้านการลดภาระค่าครองชีพ และการมีงานทำและรายได้ รวมถึงการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวด้วยว่า ศอบต. มุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญเร้งด่วนภารกิจงานทุกด้าน อาทิ โครงการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน 5 ด้าน ตามข้อมูล TP Map ได้สนับสนุนจังหวัดในโครงการ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” โดยจัดข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ให้ประจำครัวเรือนที่มีความยากจนเป็นเวลา 1 – 2 ปี เพื่อประสานงานการแก้ปัญหาให้มีความรวดเร็ว ต่อเนื่อง จำนวน 379 ครัวเรือน เพื่อค้นหากลไกการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน การแก้ปัญหาการว่างงานของเยาวชนที่จบการศึกษาใหม่และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 การแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบทางเศรษฐกิจให้ครบวงจรตั้งแต่การผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและกลไกตลาด การแปรรูปโดยเน้นสินค้าฮาลาล การเสริมสร้างการค้าออนไลน์ หรือ E-Commerce ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ จากกระทรวงพาณิชย์ในหลายโครงการ เช่น ภายใต้โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) หรือ CEO HALAL ที่มีเป้าหมาย 1,000 คน ในปี 2565 ในภาคบริการระดับฐานรากส่งเสริมการท้องเที่ยวชุมชน ซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้มีต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย อาหารการกิน ประเพณีวัฒนธรรม ด้าน Soft Power ที่สามารถสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย ปัจจุบันได้ส่งเสริมผลักดันให้เกิดชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เข้มแข็งกว่า 30 แห่ง ทางด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ศอ.บต. ร่วมกับ สสว. ร่วมกันผลักดันธุรกิจเหล่านี้ ให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างครบวงจร โดยปัจจุบันสำนักงาน สสว. ได้เปิดให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค 5 จังหวัดได้ผลักดันการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมืองอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมืองต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ในขณะที่การค่าชายแดนผ่านด่านพรมแดนทั้ง 9 แห่งก็มีการพัฒนายกระดับด่านพรมแดนอย่างต่อเนื่อง ผลการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทำให้การว่างงานของประชาชนและเยาวชนลดน้อยลง รายได้ต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

ด้าน นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวด้วยว่า การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ให้มีเครื่องมือเพิ่มขึ้นในการนำไปใช้ประโยชน์บริหารจัดการ และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่อย่างสอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชนมากที่สุด ซึ่งในอนาคต สนค. ยังคงจะพัฒนาเครื่องชี้วัดเพื่อตอบโจทย์การจัดทำนโยบายแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ทั้งในด้านเชิงพื้นที่ กลุ่มอายุ และกลุ่มอาชีพ รวมถึงการพัฒนาวิธีการจัดเก็บให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่พึ่งพาเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น อันนำมาสู่การมีเครื่องชี้วัดในการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และเติบโตร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ฉากทัศนเศรษฐกิจ สังคม และมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *