ศอ.บต. เตรียมความพร้อม เยาวชนชายแนใต้ ศิษย์เก่าต่างประเทศให้มีงานทำแก้ปัญหาเทียบวุฒิ และอาชีพเหมาะสม เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่

ศอ.บต. เตรียมความพร้อม เยาวชนชายแนใต้ ศิษย์เก่าต่างประเทศให้มีงานทำแก้ปัญหาเทียบวุฒิ และอาชีพเหมาะสม เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่

ศอ.บต. เตรียมความพร้อม เยาวชนชายแนใต้ ศิษย์เก่าต่างประเทศให้มีงานทำ
แก้ปัญหาเทียบวุฒิ และอาชีพเหมาะสม เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่


ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ เพื่อส่งสริมการมีจตคติที่ดีต่อภาครัฐ ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ท อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวเกษร บุญถนอม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมบัญชีกลาง (บก.) เป็น
ประธานเปิดกิจกรรม และมีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาในต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


เพื่ออบรม ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็น พร้อมวางแผนอาชีพให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าต่างประเทศ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างสมบูรณ์
สืบเนื่องจากในห้วงที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้รับการร้องเรียนปัญหาจากนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาใน
ต่างประเทศ ในประเด็น การรับรองวุฒิการศึกษาและการขอรับใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาที่ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามหน่วยงานของ รัฐ และสภาวิชาชีพของประเทศไทยรับรอง และปัญหาข้อมูลการแนะแนวและการปัจฉิมนิเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการประกอบอาชีพ


ศอ.บต. จึงดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อจัด
อบรมให้ความรู้ อำนวยการและประสานงาน กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก
ต่างประเทศ การเตรียมความพร้อม ทักษะที่จำเป็น และการวางแผนอาชีพให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าฯ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศกลับสู่ภูมิลำเนาอย่างมั่นใจ


สอดคล้องกับแผนการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมที่ ศึกษาต่อในต่างประเทศ พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗o
ทั้งนี้ ในระยะต่อไป ศอ.บต. มีแผนสนับสนุนการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ โดยการอำนวยการและ ประสานงานการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศระหว่างผู้สำเร็จการศึกษาและกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สามารถนำผลการเรียนที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบเป็นใบเบิกทางไปสู่ การมีอาชีพ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการส่งเสริมอาชีพละ กรมีงนทำ ลอดจนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐต่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *