ศอ.บต. ประชุมติดตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา 4 โครงการ ตั้งเป้า!!! เร่งประสานความร่วมมือส่วนราชการ วางแผนงานอย่างคุ้มค่า มุ่งสู่ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ศอ.บต. ประชุมติดตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา 4 โครงการ ตั้งเป้า!!! เร่งประสานความร่วมมือส่วนราชการ วางแผนงานอย่างคุ้มค่า มุ่งสู่ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ศอ.บต. ประชุมติดตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา 4 โครงการ ตั้งเป้า!!! เร่งประสานความร่วมมือส่วนราชการ วางแผนงานอย่างคุ้มค่า มุ่งสู่ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส่วนราชการ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมีนายบุญพาส รักนุ้ย รองเลขาธิการศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยนายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายบุญพาส รักนุ้ย รองเลขาธิการศอ.บต. กล่าวว่า การประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นกระบวนการสำคัญที่จะสนับสนุนหน่วยงาน โครงการ กิจกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อพี่น้องประชาชนทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง และแผนลำดับรองต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อให้เกิดผลสำเร็จที่คุ้มค่า จากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการขับเคลื่อนผ่านโครงการสำคัญๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการฯตามแนวทางด้านการพัฒนา งบประมาทั้งสิ้น 3,285.7853 ล้านบาท จำนวน 4 โครงการ ในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดผลอย่างคุ้มค่า บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่แผนกำหนดไว้ รวมถึงประสานความร่วมมือกับของทุกส่วนราชการ เพื่อการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส่วนราชการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 และสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน นำเรียนผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างต่อเนื่องได้

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2553 กำหนดให้ ศอ.บต. มีอำนาจหน้าที่ กำกับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมาตรา 9 เสนอแนะและบูรณาการแผนงาน โครงการในด้านการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ โดยปีงบประมาณ 2566 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,208.9193 ล้านบาท ประกอบด้วย แนวทางด้านความมั่นคง (เจ้าภาพ : กอ.รมน.) จำนวน 3 โครงการ 9 หน่วยงาน รวมงบประมาณ 2,790.9379 ล้านบาท แนวทางด้านการพัฒนา (เจ้าภาพ : ศอ.บต.) จำนวน 4 โครงการ 44 หน่วยงาน รวมงบประมาณ 3,285.7853 ล้านบาท แนวทางการบริหารจัดการ (เจ้าภาพ : สมช.) จำนวน 1 โครงการ 6 หน่วยงาน รวมงบประมาณ 132.1961 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามศอ.บต. ในฐานะเจ้าภาพหลักในการกำกับ บูรณาการ ประสาน และติดตามการดำเนินงานตามแนวทางด้านการพัฒนา งบประมาณทั้งสิ้น 3,285.7853 ล้านบาท จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วยโครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (สป.ยธ. เจ้าภาพ) โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ (ศอ.บต. เจ้าภาพ) โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ศอ.บต. เจ้าภาพ) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ (กปส. เจ้าภาพ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมของส่วนราชการ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางด้านการพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,956 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

2 thoughts on “ศอ.บต. ประชุมติดตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา 4 โครงการ ตั้งเป้า!!! เร่งประสานความร่วมมือส่วนราชการ วางแผนงานอย่างคุ้มค่า มุ่งสู่ผลอย่างเป็นรูปธรรม

You May Have Missed