ศอ.บต. ดึง ผู้นำท้องถิ่น ปัตตานี-สงขลา สร้างความเข้าใจโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่วันนี้

ศอ.บต. ดึง ผู้นำท้องถิ่น ปัตตานี-สงขลา สร้างความเข้าใจโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่วันนี้

ศอ.บต. ดึง ผู้นำท้องถิ่น ปัตตานี-สงขลา สร้างความเข้าใจโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่วันนี้ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) ที่โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นำหัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒๓๕ คน ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน และพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ ฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในทุกมิติ นอกจากนี้ยังมีการอบรมแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การเขียนโครงการตามแผนพัฒนาตำบล พร้อมนำเสนอ รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่สำหรับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ยังคงใช้หลักเกณฑ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑- ข้อ คือ การดำเนินกิจกรรมจะต้องเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่เป็นลักษณะแผนเดียวกัน (One Plan)หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล การดำเนินโครงการจะต้องเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มีความยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และต้องไม่สนับสนุนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกระจายเป็นรายครัวเรือน จะต้องมีการรวมกลุ่มที่มีโครงสร้าง บทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน การดำเนินโครงการจะต้องมีลักษณะที่เป็นการบูรณาการ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ต้องไม่มีรายการที่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ ไม่เป็นการสนับสนุนให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นภารกิจของกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและกลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่เป็นค่ใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคารสถานที่ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมจะต้องไม่ใช้พื้นที่ของส่วนราชการในการดำเนินงาน หากจำเป็น จะต้องได้รับการอนุญาตจากส่วนราชการที่รับผิดชอบเสียก่อนโดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจฯ จะจัดขึ้น ๒ รุ่น ในส่วนของรุ่นที่ ๒ จะมีการจัดการประชุมในวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส และจังหวัดสตูล เข้าร่วม

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,085 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *