ศอ.บต. ดึงหน่วยขึ้นตรงในสังกัด สร้างกระบวนการ “จริยธรรมนำทีม” เน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งสู่แนวทางความโปร่งใส

ศอ.บต. ดึงหน่วยขึ้นตรงในสังกัด สร้างกระบวนการ “จริยธรรมนำทีม” เน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งสู่แนวทางความโปร่งใส

ศอ.บต. ดึงหน่วยขึ้นตรงในสังกัด สร้างกระบวนการ “จริยธรรมนำทีม” เน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งสู่แนวทางความโปร่งใส

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความซื่อสัตย์และจริยธรรมที่ดีแก่บุคลากร ศอ.บต. “จริยธรรมในทีม” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยวันนี้ (1 มีนาคม 2566) มีนายวิสันต์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมพบปะผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ศอ.บต. และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิซึ่งเป็นเครือข่ายของศอ.บต. ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมรวม 90 คน

นายวิสันต์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า คุณธรรม จริยธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติจนนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ภายใต้กรอบของจริยธรรมที่กำหนดไว้ ซึ่งการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ศอ.บต. จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดและนำความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ มาประกอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งสู่การนำหลักความโปร่งใส และสร้างมีจริยธรรมที่ดีมาตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่ไร้การทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อจะได้นำพาตนเอง และองค์กรให้ได้รับความน่าเชื่อถือ ประชาชนได้รับประโยชน์

สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความซื่อสัตย์และจริยธรรมที่ดีแก่บุคลากร ศอ.บต. “จริยธรรมในทีม” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างที่ 1 – 3 มีนาคม 2566 โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากรที่มีความเชียวชาญในองค์ความรู้ด้านต่างๆ และร่วมกระบวนการกิจกรรม workshop ถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อให้บุคลากร ศอ.บต. มีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวัฒนธรรมร่วมกันภายในองค์กรต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนตลอดจนมีความเข้าใจในทางมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ได้กำหนดให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการร่วมมือกันในการป้องกันปราบปรามการทุจริตซึ่งมาจากการสร้างพฤติกรรมพื้นฐานที่มาจากคุณธรรมจริยธรรมต่อไป

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *