รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดการประชุมหารือเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดการประชุมหารือเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งฯ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดการประชุมหารือเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งฯ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศรัทธา คชพลายุกต์
รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จำนวน 282 ตำบล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลารุ่นที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา โดยมีนายอิสระ ละอองสกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ประธานสภาสันติสุขตำบล และปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง เสมียนตราอำเภอ พัฒนากรประจำตำบลประธานสภาสันติสุขตำบล ประธานบัณฑิตอาสามาตุภูมิ และคณะวิทยากร จำนวนกว่า 215 คน ที่เข้าร่วม


นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่าการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวผ่านโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมาโดยมีสภาสันติสุขตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกมิติ และพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะดำเนินการจำนวน 282 ตำบล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา


สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในทุกมิติ แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การเขียนโครงการตามแผนพัฒนาตำบล พร้อมนำเสนอรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล
จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ในครั้งนี้ มีจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 215 คนกำหนดจัดในวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 รุ่นที่ 2 จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 215 คน กำหนดจัดในวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 และมีเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ การเสวนาถึงการแก้ไขปัญหานอกจากนั้นยังมีการแบ่งกลุ่มจัดทำโครงการพร้อมนำเสนอในที่ประชุม โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ ควา มเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ในวันนี้และได้รับความความร่วมมือจากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งทำหน้าที่ประเมิน และลงพื้นที่ติดตามสภาสันติสุขตำบลอยู่ตลอดการจัดโครงการ

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed