รองเลขาธิการ ศอ.บต. เตรียมเสนอแผนยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว จ.สตูล (เกาะอาดัง) เป็น world class southern border, Thailand เข้าที่ประชุม กพต. ๒๗ ก.พ นี้

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เตรียมเสนอแผนยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว จ.สตูล (เกาะอาดัง) เป็น world class southern border, Thailand เข้าที่ประชุม กพต. ๒๗ ก.พ นี้

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เตรียมเสนอแผนยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว จ.สตูล (เกาะอาดัง) เป็น world class southern
border, Thailand เข้าที่ประชุม กพต. ๒๗ ก.พ นี้ ด้านผู้แทนภาคประชาสังคมเผย พร้อมร่วมขับเคลื่อนเต็มที่ ย้ำต้องให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมและรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่
เมื่อวันที่ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖- ที่ ห้องประชุมชั้น ๒ ท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหรือแนวทางยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล(เกาะ
อาดัง) เป็น world class southern border, Thailand. The rivera of south east asia โดยมี นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์)
นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สตูล มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ภาคประชาสังคม เข้าร่วมหารือ
นายชนธัญ แสงพุ่ม กล่าวถึงแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น world class southern border, Thailand. The
rivera of south east asia ของเกาะอาดัง ว่า จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะ เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดความแออัด จึงได้มี
แนวคิดที่จะยกระดับและพัฒนาเกาะอาดังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมาก วันนี้จึงได้มาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนในพื้นที่ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้นการพัฒนา (กพต.) ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า ในวาระที่จะมีการประชุมในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์นี้ จะมีการผลักดัน : เรื่อง เรื่องแรก คือ การจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยสตูล ซึ่งเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และอีกส่วนหนึ่ง สิ่งที่มีความจำเป็น คือมหาวิทยาลัยจะต้องมีความเชื่อมต่อ
กับการพัฒนา ซึ่งโจทย์ของรัฐบาลโดยท่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาในส่วนของเกาะอาดังซึ่ง
เป็นไข่มุกที่สวยงามของพื้นที่อันดามันฝั่งใต้ และเป็นเกาะที่มีความพร้อมสำหรับการรองรับการพัฒนามากที่สุด
รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ในส่วนของประเด็นของการพัฒนาอื่นๆที่จะต้องไปดูก็คือ เรื่องของรูปแบบการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว อาดัง จะเป็นแบบ world class จะเป็นแบบ wellness หรือจะเป็นแบบ hala หรือจะเป็นแบบผสมผสานกันเป็นเรื่องที่ประชาชนจะไปคุยกัน
ต่อ แต่อย่างไรก็ตามทิศทางของการพัฒนาของเกาะอาดังจะต้องตอบโจทย์ – เรื่อง คือ เรื่องของการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
และส่วนที่ – คือ ใช้การพัฒนาไปช่วยของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เคยเสียไปหรือว่าการพัฒนาที่ไร้ทิศทาง ไร้ทางกำกับ อาดังจะเป็นตัวนำในเรื่อง
ของการพัฒนา ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ อาดังจะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่เชื่อมโยงไปยังการท่องเที่ยวเมืองอื่นๆของจังหวัดสตูล รวมทั้ง
ให้พื้นที่การท่องเที่ยวต่างๆได้รับการพัฒนาโดยพร้อมกัน แต่อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวไม่ได้เป็นแบบ stand cone ที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมัน
เองแต่เป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเกาะเภตรา ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าเรือ ถนน หรือว่าหลักโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนา เป็นการพัฒนาสตูลทั้งระบบให้เป็นเมืองแห่ง
การท่องเที่ยวในทุกคนทุกช่วงวัย

อย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการเสนความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนรวมถึงภาคประชาสังคม โดย นายสุไลมาน อาดำผู้ประสานงาน เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสตูล กล่าวว่า ได้ประสานงานกับทีมงานเครือช่ายของภาคประชาสังคมและทุกท่านมีความเห็นด้วยในการยกระดับและการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดสตูล ในเรื่องการพัฒนาเกาะอาดัง ซึ่งในการเชื่อมโยงของภาคประชาสังค มในการทำงานร่วมกัน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมในจังหวัดและระหว่างประเทศ คือมาเลเซีย และอินโดนีเซีย จุดยุทธศาสตร์สำคัญคือต้องคำนึงถึงภาคชายฝั่งและกาคทางทะเล ที่ผ่านมาการพัฒนาจังหวัดสตูล เป็นการดำเนินการที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมค่อนช้างน้อยมาก และบุคคลที่เป็นบุคคลในพื้นที่จังหวัดสตูลไม่ค่อยได้มีโอกาสในการนำเสนอบทบาทการทำงานร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทำให้เป็นการเสียโอกาส ดังนั้นวันนี้ในส่วนของภาคประชาสังคมต้องขอขอบคุณการทำงานร่วมและการลงพื้นที่ของ ศอ.บต. เพื่อที่จะดำเนินการการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับ word coss แต่สิ่งสำคัญจะต้องดำเนินการให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวหรือมิติของการดำรงอัตลักษณ์วิถีชีวิตและการท่องเที่ยวในระดับของชุมชนให้คงอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล ทางภาคประชาสังคมพร้อมที่จะขับเคลื่อนร่วมกัน ต่อยากจะเน้นว่าให้ทุกกระบวนการทุกมิติจะต้องให้ภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนเครื่อช่ายให้ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอเชิงมิติต่างๆเพื่อป้องกันการสูญเสียโอกาสการพัฒนาให้กับพื้นที่จังหวัดสตูล

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,956 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

7 thoughts on “รองเลขาธิการ ศอ.บต. เตรียมเสนอแผนยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว จ.สตูล (เกาะอาดัง) เป็น world class southern border, Thailand เข้าที่ประชุม กพต. ๒๗ ก.พ นี้

You May Have Missed