พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านบาละ และโรงเรียนคุรุชนพัฒนา จ.ยะลา

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านบาละ และโรงเรียนคุรุชนพัฒนา จ.ยะลา

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านบาละ และโรงเรียนคุรุชนพัฒนา จ.ยะลา

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนบ้านบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมด้วยคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โครงการกองทุนการศึกษา และพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน พร้อมทั้งรับฟังการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบาละ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอำเภอกาบัง ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ข้าราชการ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ได้พบปะคณะครู นักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน พร้อมรับฟังการรายงานแผนงาน – ผลการพัฒนา และการจัดการตามแนวทางของการพัฒนาโรงเรียนในกองทุนการศึกษา โดยยึดหลักการ 3 เสาหลัก คือ ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณธรรม และปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างคนดีสู่สังคม มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน คือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านสาเมาะ ยึดถือพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ภายใต้ 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ รวมทั้งได้ ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อให้การจัดการระบบการเรียนการสอนให้มีความครอบคลุมในทุกด้านสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป

จากนั้นเวลา 10.00 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เดินทางไปยังโรงเรียนคุรุชนพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พลตรี ธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ข้าราชการให้การต้อนรับและร่วมประชุมฯ

สำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อการศึกษานั้นมีมากมายหลายโครงการ เรื่องหนึ่งที่ยังความปลาบปลื้มมาสู่คนวงการศึกษานั่นคือ พระองค์ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อมาจัดตั้ง “โครงการกองทุนการศึกษา” เพื่อหวังสร้างคนดีคืนแผ่นดิน โดยการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่อยู่ในคุณธรรมความดี และได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,085 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed