ผอ.โครงการส่วนพระองค์ ฯ ลงพื้นที่นครพนม ตรวจติดตามเตรียมความพร้อม รร.ตชด. รับเสด็จผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผอ.โครงการส่วนพระองค์ ฯ ลงพื้นที่นครพนม ตรวจติดตามเตรียมความพร้อม รร.ตชด. รับเสด็จผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผอ.โครงการส่วนพระองค์ ฯ ลงพื้นที่นครพนม ตรวจติดตามเตรียมความพร้อม รร.ตชด. รับเสด็จผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จังหวัดนครพนม ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พลตำรวจตรี กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 คณะหัวหน้าส่วนราชการ ครู เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติอย่างสูงสุด
โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 35 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน 7 นาย ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน ครู สพฐ.ตามโครงการแก้ไขปัญหาครูวิกฤติ 1 คน โดยมีดาบตำรวจหญิง ทิพเยาว์ พรมดี ทำหน้าที่ครูใหญ่ ขณะที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 133 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน 8 นาย ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 1 คน ครู สพฐ.ตามโครงการแก้ไขปัญหาครูวิกฤติ 1 คน ครูอาสาลูกจ้างมูลนิธิสิริวัฒนภักดี 1 คน โดยมีดาบตำรวจหญิง สุภาวดี เข็มรัตน์ ทำหน้าที่ครูใหญ่
ทั้งนี้ทั้ง 2 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชาย แดนที่ 23 จังหวัดสกลนคร ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลในด้านพุทธิ-ศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียนไปพร้อม ๆ กัน และเพื่อผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาหรือองค์กรอื่น ๆ ทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละที่ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

ที่มา:“เพลิงพระกาฬ” สำนักข่าวความมั่นคง จังหวัดนครพนม รายงาน
ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *