ประมงชายแดนใต้ เฮ..พลเอก ประวิตรฯ นั่งหัวโต๊ะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ

ประมงชายแดนใต้ เฮ..พลเอก ประวิตรฯ นั่งหัวโต๊ะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ

ประมงชายแดนใต้ เฮ..พลเอก ประวิตรฯ นั่งหัวโต๊ะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ
เคาะแล้ว!! เงินช่วยเหลือชาวประมง ๑๖๓ ล้านเศษ ก่อนส่งสำนักงบฯ จัดสรรงบกลางตามขั้นตอน
วันนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๖๖) ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป ารอยต่อ ๕ จังหวัด
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ในคราว
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ ได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการ
นำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณี
เร่งด่วน (เรืออชุดที่ ๑) ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจำนวนเรือประมง
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบประวัติความถูกต้องและคุณสมบัติเรือประมงและเจ้าของเรือพื้นที่จังหวัดปัตตานี และผลการประเมินค่าชดเชยเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน (เรือชุดที่ ๑) ของกลุ่มเรือประมงที่ รับการประเมินเรือ จำนวน ๙’๖ ลำ
งบประมาณรวม ๑๖๓ ล้านเศษ พร้อมกับเห็นชอบและมอบหมายให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยดำเนินการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็นสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเยียวยาซื้อเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตามขั้นตอนต่อไ
พลเอก ประวิตรฯ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติ “รับทราบ” ผลการประชุม
กพต. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยมีโครงการนำเรือออกนอกระบบฯ เป็นหนึ่ง
โครงการสำคัญที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ การทำงานในเรื่องดังกล่าว กพต. มีการจัดตั้งทั้งอนุกรรมการและ
คณะทำงานฯ ที่ประกอบด้วยทุกส่วนราชการและภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการให้ถูกต้อง เรียบร้อย และเสร็จสมบูรณ์ ก่อนนำเรื่องเสนอให้กรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันนี้ ทั้งนี้ ในห้วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ตนได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนที่สุดให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการจัดทำเรื่องดังกล่าวให้เสร็จเรียบร้อยและเสนอเข้าที่ประชุมในวันนี้ อยากบอกพี่น้องชาวประมงว่า กพต. และรัฐบาล ได้ดำเนินการทำให้อย่างเต็มที่ แต่อาจจะต้องดำเนินการในถูกต้องตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง ขอให้ใจเย็นและมั่นใจในกระบวนการทำงานของรัฐบาลที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่ตามที่ตนได้แจ้งสื่อสารไปยังพี่น้องชาวประมงปัตตานีก่อนหน้านี้

โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน (เรือชุดที่ ๑) เป็นโครงการที่ กพต. มีมติเห็นชอบ และได้ดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการทำงานของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมี ศอ.บต.เป็นหน่วยประสานงานกลางทุกส่วนราชการและต้องดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่ต้องการให้การดำเนินการเรื่องดังกล่าว เกิดความเป็นธรรม โปร่งใสและไม่สร้างความเหลื่อมล้ำทางการปฏิบัติที่จะต้องให้กลุ่มชาวประมงในจังหวัดต่าง ๆ ได้รับการช่วยเหลือที่ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ต่อจากนี้ ศอ.บต.จะได้มีหนังสือขออนุมัติการใช้งบกลาง ผ่าน รัฐมนตรีเจ้าสังกัด และส่งสำนักงบประมาณ ดำเนินการในส่วนของการขอใช้งนฎลางจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *