การสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจที่ดี จชต.

การสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจที่ดี จชต.

การสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจที่ดี จชต.

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาดี (สายเก่า) พร้อมอาคารประกอบ และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่
วันนี้ (23 มกราคม 2566 ที่วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเกอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ
ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมต้อนรับนายวราวุธ ศิลปะอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตาม
ผลการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมพบปะและรับฟังปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากประชาชน ซึ่งกรมป่ไม้ได้
อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่
เรื่องการจัดตั้งและปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาดี (สายเก่า) พร้อมอาคารประกอบ ในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ มาร่วมต้อนรับจำนวนมาก
ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่า ตนและ
เจ้าหน้าที่ระดับสูง ได้เดินทางลงมาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมต่างๆ เพื่อมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับฟังปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากประชาชน
โดยทราบเป็นอย่างดีว่า ปัญหาของโครงการระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาตี (สายเก่า) พร้อมอาคารประกอบ ที่ผ่านมานั้น
ด้วยจังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาตี (สายเก่า) พร้อมอาคาร
ประกอบ ซึ่งโครงการชลประทานนราธิวาสได้จัดหาผู้รับจ้างและทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา
และครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ 19 มกราคม 2565 อายุสัญญา 90 วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างหยุดปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับแจ้ง
จากเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าว่า ที่ตั้งของโครงการดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตห้ามลำสัตว์ป่า และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หากจะดำเนินการต่อได้ ต้องมีหนังสือขออนุญาต
ใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันโครงการชลประทานนราธิวาส ได้มีหนังสือ
ขออนุญาตใช้พื้นที่ไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส และมีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ไปยังเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียบร้อยแล้ว และทุกปัญหาจะต้องได้รับ
การแก้ไข โดยทางชลประทานจะดำเนินการสร้างระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาตี (สายเก่า) พร้อมอาคารประกอ และจะขุดคลอง
ระยะทาง 6 กิโลเมตรให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อประโยชน์สูงสุด และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาว
จังหวัดนราธิวาส ต่อไป
หลังเสร็จสิ้นการพบปะกับพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เดินทางไปสำรวจจุดที่มีการก่อสร้างโครงกรระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาตี (สายเก่า) พร้อมอาคารประกอบ และ
ร่วมพบปะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
กำลังความสามารถ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์กับโครงการดังกล่าว และมีความสุขกับการใช้ชีวิตในพื้นที่อีกด้วย

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,801 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *