ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร เครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ Naval Mission Training Center

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร เครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ Naval Mission Training Center

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร เครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ Naval Mission Training Center
วันนี้ ( 21 สิงหาคม 2566) พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดอาคาร เครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ Naval Mission Training Center ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สำหรับ อาคารเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ Naval Mission Training Center เป็นอาคาร
ที่ก่อสร้างและติดตั้ง เครื่องช่วยจำลองสถานการณ์ การปฏิบัติงานสาขาต่าง ๆ ในเรือ เพื่อใช้ฝึกกำลังพล
ของกองทัพเรือที่จะต้องปฏิบัติงานในเรือ ให้มีความรู้ ทักษะ และความคุ้นเคย ในการปฏิบัติงานในเรือในสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งนี้ กองการฝึก กองเรือยุทธการ มีภารกิจ ในการฝึกกำลังพลของกองเรือยุทธการพัฒนาการฝึกจัดทำแบบฝึกและคู่มือการฝึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการฝึกกำลังพลทดแทน และกำลังพลสำรอง ให้แก่กองเรือยุทธการ โดยในแต่ละปี กองการฝึก กองเรือยุทธการ ด้านดำเนินการอบรมหลักสูตร ตามสาขาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้แก่กำลังพลของกองเรือยุทธการมากกว่า 40 หลักสูตร เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในเรืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนกว่า 2,500 นาย ซึ่งการฝึกอบรมนั้น นอกจากจะเป็นการฝึกในภาคทฤษฎีแล้ว ยังจำเป็นจะต้องออกฝึกภาคปฏิบัติจริงบนเรือรบในทะเลเพื่อเป็นการเพิ่มเติมทักษะและสร้างความชำนาญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจจริงตามที่ได้รับมอบหมาย

  แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการฝึกภาคปฏิบัติบนเรือรบในทะเลจะเป็นสิ่งจำเป็น แต่การฝึกพลเรือรบ

ที่มีคุณค่าทางยุทธการสูง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนั้น ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทัพเรือ ดังนั้น การฝึกปฏิบัติหัวข้อที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญให้แก่กำลังพล จึงยังเป็นข้อจำกัด อีกทั้งภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบัน กองการฝึก กองเรือยุทธการ จึงมีความจำเป็น ในการพิจารณาปรับลดชั่วโมงการฝึกบนเรือในทะเลของหลักสูตรต่าง ๆ ลง เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังพลที่เข้ารับการอบรมในหลายหลักสูตร ทำให้ขาดโอกาสฝึกบนเรือรบในทะเล หรือมีชั่วโมงการฝึกไม่เพียงพอที่จะได้รับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 จากเหตุผลข้างต้น กองการฝึก กองเรือยุทธการ จึงได้มีการพิจารณาและศึกษาเพื่อหาแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาและพบว่าการมีเครื่องช่วยฝึกในการจำลองสถานการณ์ การปฏิบัติงานสาขาต่าง ๆ ภายในเรือที่ครบถ้วนและเสมือนจริง จะสามารถชดเชยชั่วโมงการออกฝึกภาคปฏิบัติบนเรือในทะเลของหลักสูตรต่าง ๆ และยังดำรงความพร้อมในการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยเรือของกองเรือยุทธการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณ จากกระทรวงกลาโหม ให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 จากบริษัท Rheinmetaill Electronics GmbH สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้รับมอบ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 คุณสมบัติและขีดความสามารถของเครื่องฝึก เครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ (Naval Mission Training Center) ของกองการฝึก กองเรือยุทธการ มีขีดความสามารถในการจำลองการฝึกและช่วยประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานภายในเรือสาขาต่าง ๆ ได้เสมือนจริง ตั้งแต่ในระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงระดับทีมปฏิบัติงานภายในเรือ ซึ่งประกอบด้วย

 1. การฝึกจำลองการเดินเรือ (Ship Handling Simulator, SHS) เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือนี้สามารถจำลองคุณลักษณะต่าง ๆ ของเรือในกองทัพเรือได้อย่างสมจริง ได้แก่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร เรือฟริเกตชุดเรือหลวงเจ้าพระยา เรือคอร์เวตชุดเรือหลวง รัตนโกสินทร์ และ เรือหลวงอ่างทอง ซึ่งเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือนี้สามารถสร้างสถานการณ์และออกแบบการฝึกได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับระดับผู้รับการฝึกตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ของการฝึกที่กำหนด เช่น
  การนำเรือตามกฎการเดินเรือสากล และการฝึกนำเรือในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการนำเรือทางยุทธวิธี โดยสามารถกำหนดพื้นที่การฝึก ท่าเรือที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งน่านน้ำในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งอ้างอิงมาจากแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ระวางต่าง ๆ ตลอดจนสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมสำหรับการฝึกได้อย่างครบถ้วน นอกจากการสร้างฉากสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อฝึกการนำเรือแล้วยังสามารถสร้างโจทย์ปัญหาทางด้านเทคนิค
  ให้เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ซึ่งจะเป็นการฝึกการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของทีมนำเรือบนสะพานเดินเรือ
  2.. การฝึกจำลองการปฏิบัติงานด้านศูนย์ยุทธการในเรือ ( CIC Trainer, CIC) เครื่องฝึกสามารถจำลองปฏิบัติงานในห้องศูนย์ยุทธการสาขาต่าง ๆ ด้วยการจำลองอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบอำนวยการรบ ระบบอาวุธ และระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเรือได้ในลักษณะเดียวกับที่ปฏิบัติงานจริงบนเรือตามหลักปฏิบัติของกองเรือยุทธการ
 2. การฝึกจำลองการปฏิบัติงานด้านการช่างกลในเรือ ( Ship Engines Simulator, SES) สามารถ
  ใช้จำลองเพื่อการฝึกปฏิบัติงานกับเครื่องจักรใหญ่ เครื่องจักรช่วย การไฟฟ้าในเรือ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติหน้าที่ยามพรรคกลินเรือเดินตำแหน่งต่าง ๆ โดยสามารถสร้างโจทย์สถานการณ์ด้านการช่างกล เพื่อฝึกการวิเคราะห์การทำงาน และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบเครื่องจักรต่าง ๆ ภายในเรือ
 3. การฝึกจำลองการปฏิบัติตามหลักการและขั้นตอนการป้องกันความเสียหายภายในเรือ (Damage Control Trainer) สามารถจำลองสถานการณ์ความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเรือเพื่อฝึกการวิเคราะห์ และ ประเมินค่าความเสียหาย การติดตามสถานการณ์ การสั่งการและการปฏิบัติในการแก้ไข การซ่อมทำ การกู้คืน เพื่อควบคุมความเสียหายตามขั้นตอน ทั้งในระดับศูนย์ควบคุมความเสียหาย และระดับหน่วยซ่อม นอกจากเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือทั้งสี่สาขาจะสามารถฝึกการปฏิบัติตามแต่ละสาขาในเรือแล้ว เครื่องฝึกเหล่านี้ยังสามารถเชื่อมข้อมูลการฝึกต่อกันเพื่อฝึกการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขาต่าง ๆ ในเรือเสมือนเป็นเรือรบหนึ่งลำได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ เมื่อกองการฝึก กองเรือยุทธการ ได้รับมอบและดำเนินการฝึกกำลังพลของกองเรือยุทธการ
  โดยใช้เครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือตามแนวทางที่กำหนดแล้ว จะทำให้กองเรือยุทธการสามารถดำรงความพร้อม และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีมของกำลังพลหน่วยเรือ ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำลังพลจะมีความรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงานภายในเรือสาขาต่าง ๆ
  ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานและทีมปฏิบัติงาน จนเกิดความชำนาญมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สามารถทำการฝึกได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ประหยัดงบประมาณในการฝึก กำลังทางเรือของกองเรือยุทธการ
  จะมีความพร้อมในการปฏิบัติราชการเพื่อการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งในยามปกติและยามสงครามสามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก

เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,231 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed