บกน.น9. มอบเข็มเชิดชูเกียรติสานต่อชุมชนยั่งยืนและการจำหน่ายสินค้าชุมชน

บกน.น9. มอบเข็มเชิดชูเกียรติสานต่อชุมชนยั่งยืนและการจำหน่ายสินค้าชุมชน

บกน.น9. มอบเข็มเชิดชูเกียรติสานต่อชุมชนยั่งยืนและการจำหน่ายสินค้าชุมชน
เมื่อเวลา 10.00นวันที่8ต.ค.66 . พล.ต.ต. พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9 เดินทางมาเป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โดย.ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดี มหาลัยธนบุรี พ.ต.อ. สุธี พรมมาลี
รอง ผบก. พ.ต.อ. ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก. พ.ต.อ. ศภุวัช ปานแดง รอง ผบก.สำนักงานปปส.เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข สำนักงานเขต .ร่วมในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และประ.ใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ร่วมในการสนับสนุนในโครงการชุชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยดูแลรักษาให้มีอาชีพที่มั่นคง มีเกยรติ มีศัดิ์กศรี ส่งคืนสู่อ้อมกอดของพ่อแม่
งบประมาณ 2565
1.จับกุมยาเสพติด 892 ราย 940 คน 367 ราย 394 คน
2.ยึดทรัพย์สิน 2,607,260 บาท
3.สืบสวนออกหมายจับคดีสมคบ 13 เครือข่าย 17 หมายจับ
4.นําผู้เสพเข้ารับการบําบัด 1,229 คน
5.ดําเนินการโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบ
ครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย สน.หนองค้างพลู และ สน.เพชรเกษม ไดรับการ
คัดเลือกเป็นชุมชนยั่งยืน ลําดับ 1 ใน 3 ของ บช.น.(Top 3)

  • ปีงบประมาณ 2566
    1.จับกุมยาเสพติด 1,123 ราย 1,135 คนเป็นผู้ค้า 343 ราย 355 คน
    2.ยึดทรัพย์สิน 8,655,143 บาท

3.สืบสวนออกหมายจับคดีสมคบ 24 เครือข่าย 17 หมายจับ
4.นําผู้เสพเข้ารับการบําบัด 4,519 คน
5.ดําเนินการโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบ
ครบวงจรตามยุทธศาสตรชาติ โดย สน.หลักสอง และสน.หนองค้างพลูได้รับคัดเลือก
เป็นชุมชนยั่งยืน ลําดับ 1 และ 2 ของ บก.น.9 ซึ่งต่อมา สน.หลักสองได้รับการ
คัดเลือกเป็นชุมชนยั่งยืน ลําดับ 1 ใน 3 ของ บช.น. และได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ระดับดี
ในโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปี 2566 จากสํานักงานตํารวจแห่งชาติและเป็นชุมชนชาว
พุทธที่ ผบ.ตร. ได้ชมเชยในที่ประชุมว่า ให้ศึกษาเป็นชุมชนต้นแบบ
ทั้งนี้ บก.น.9 ได้มีมาตรการส่งต่อความยั่งยืนตามโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืน
เพื่อแก้ไขป้ญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้แก่ชุมชน อย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอยางยั่งยืน และ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บุคคลผู้มีส่วนรวมสําคัญในการดําเนินงานตามโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตรชาติอาทิ ประธาน กต.ตร.ทุก สน.
,คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา กต.ตร.สน.หลักสอง และ สน.หนองค้างพลู,คณะกรรมการคุม
ในชุมชนตามโครงการของ สน.หลักสอง และ สน.หนองค้างพลู,ศูนย์สาธารณสุข 40,
ศูนยสาธารณสุข 48,สํานักงานเขตบางแค,สํานักงานเขตหนองแขม ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน
เสาเอกที่ชวยกันขับเคลื่อนให้โครงการประสบความสําเร็จ รวมทั้ง ดร.บัญชา เกิดมณี
อธิการมหาวิทยาลัยธนบุรี และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่รวมกันผลักดันโครงการ
“มหาวิทยาลัยธนบุรี รวมใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน บก.น.9” เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้
มีความมั่นคงเข้มแข็งอยางยั่งยืน ในแนวทางการขับเคลื่อนสินค้าชุมชน ซึ่งในวันนี้ได้นํา
สินค้าชุมชนมาเปิดจําหนายแก่บุคคลทั่วไปบริเวณงาน และขอประชาสัมพันธให้
ประชาชนให้อุดหนุนสินค้าชุมชน โดยสามารสั่งซื้อได้ผ่านเพจ FACEBOOK “ สินค้า
ชุมชน บก.น.9 “ หรือ ในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ บก.น.9 เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,241 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed