เปิด๒๙ชื่อเข้ารับการคัดเลือกบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

เปิด๒๙ชื่อเข้ารับการคัดเลือกบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย สายงานตรวจราชการกระทรวง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย) และกำหนดการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ภาคเช้า)
ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง กนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ สายงานตรวจราชการกระทรวง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)
เข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามกำหนดการและรายชื่อ ดังนี้
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคาร ๑๑ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระรามที่ ๖)

เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์ (๒๐ ราย) ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ๑ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระรามที่ ๖)
๑. นาย ฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, ๒. นาย ชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ๓. นาย ชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, ๔. นาย ชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, ๕. นาย ชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ๖. นาย ณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, ๗. นาย ณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, ๘. ว่าที่รัอยรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ๙.นาย เธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๑๐. นาย นริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, ๑๑. นาย นิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, ๑๒. นาย บรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง, ๑๓. นาย บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, ๑๔. นาย พงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง, ๑๕. นาย รัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๑๖. นาย วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ๑๗. นาย วิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, ๑๘. นาย วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, ๑๙. นาย ศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, ๒o. นาย ศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ภาคบ่าย) ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ สายงานตรวจราชการกระทรวง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย) เข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามกำหนดการและรายชื่อ ดังนี้
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคาร ๑๑ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระรามที่ ๖)
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์ (๙ ราย) ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคาร ๑๑ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระรามที่ ๖)
๒๑. นาย ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, ๒๒. นาย สมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง, ๒๓. นาย สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง, ๒๔. นาย อดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, ๒๕. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๖. นาย อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, ๒๗. นาย อังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, ๒๘. นางสาว เอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง, ๒๙. นาย เอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเหตุ : ๑. การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย, ๒. หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ไม่มารายงานตัวและเข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์), ๓. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้นำเสนอข่าว

มังกรทลายฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed