เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ และรับสมัครผู้เข้าประกวดธิดานพมาศ

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ และรับสมัครผู้เข้าประกวดธิดานพมาศ

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รับสมัครผู้เข้าประกวดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖
ด้วย เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกับอำเภอโพธิ์ไทร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจได้กำหนดจัดกิจกรรม
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณ
ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่น
ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเหณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ในการจัดงานครั้งนี้เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรได้จัด
กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ดังนี้ ๑. การประกวดหนูน้อยนพมาศ มีรายละเอียดดังนี้ จำนวน ๑๕ คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร มีรายละเอียดดังนี้ เป็นเด็กหญิง อายุ ๓ – ๖ ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิน ๖ ปีบริบูรณ์)
๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทร กรณีผู้เข้าประกวดอยู่นอกเขตเทศบาลฯอนุโลมให้สมัครเข้า
ประกวดได้ โดยต้องส่งเข้าประกวดในนาม ส่วนราชการ ชุมชน รัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ และต้อง
มีที่อยู่ในเขตอำเภอโพธิ์ไทรตามทะเบียนบ้าน เท่านั้น, ๓. มีสัญชาติไทย ๔. การแต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองอำเภอโพธิ์ไทรได้แก่ ผ้าลายดอกผักแว่น ผ้าลายกาบบัว, ผ้าลายขอพระราชทานฯ
ชุมชนในเขตเทศบาลส่งหนูน้อยนพมาศเข้าประกวดได้ชุมชนละ ๑ คน และหน่วยงานละ ๑ คน
เท่านั้น (๗ ชุมชน) และจำนวนที่เหลือรับสมัครในนามของหน่วยงานอื่นๆ
หลักฐานการสมัคร มีรายละเอียดดังนี้ ๑. ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ, ๒. สำเนาทะเบียน จำนวน ๑ ฉบับ, ๓. สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
เกณฑ์การให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน) -บุคลิกภาพ (การไหว้, การเดิน, การยืน) ๓๐ คะแนน -การแต่งกาย (ถูกต้องเหมาะสม) ๒๐ คะแนน -ความสามารถพิเศษ ๒๐ คะแนน -ตรงต่อเวลา ๑๐ คะแนน -ตอบคำถาม ๒๐ คะแนน -จำนวนดอกไม้ที่ได้รับสำหรับรางวัลขวัญใจประชาชน
รางวัลการประกวด
๑. รางวัลชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ เงินสด ๔,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินสด ๒,๐๐๐ บาท
๔. รางวัลชนะเลิศขวัญใจประชาชน เงินสด ๔,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย
การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ กองการศึกษา ชั้น ๒
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ว้นวันหยุดราชการ) หรือติดต่อสอบถาม
ได้ที่หมายเลชโทรศัพท์ ๐๔๕-๙๕๓๔๔๓,นางธญวรรณ แก้ววิเศษ นักวิชาการศึกษา โทร ๐๘๙-๘๔๓-๖๘๔๙
นายอภิสิทธิ์ พรหมศร ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร ๐๘๒-๑๕๓-๖๕๔๐
โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากครบตามจำนวน ๑๕ คน ถือว่าปิดรับสมัคร

๒. การประกวดนางนพมาศมีรายละเอียดดังนี้ จำนวน ๑๕ คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร มีรายละเอียดดังนี้
๑. เป็นสุภาพสตร์โสด อายุ ๑๖ – ๒๕ ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปีดรับสมัคร), ๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทร กรณีผู้เข้าประกวดอยู่นอกเขตเทศบาลฯอนุโลมให้สมัครเข้า ประกวดได้ โดยต้องส่งเข้าประกวดในนาม ส่วนราชการ ชุมชน รัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ และต้องมีที่อยู่ในเขตอำเภอโพธิ์ไทรตามทะเบียนบ้าน เท่านั้น, ๓. มีสัญชาติไทย, ๔. การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองของอำเภอโพธิ์ไทร ได้แก่ ผ้ากาบบัว ผ้าลายดอกผักแว่น ผ้าลายขอพระราชทานฯ, ๕. ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตรไม่รับสมัครบุคคลที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศนางนพมาศมาก่อน
หลักฐานการสมัคร ๑.ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายเต็มตัวขนาด ๕X๖ นิ้ว จำนวน ๑ แผ่น, ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ, ๓.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
เกณฑ์การให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน) ๑. ใบหน้า ๑๐ คะแนน ๒. รูปร่าง, สัดส่วน ๑๐ คะแนน ๓. ผิวพรรณ ๑๐ คะแนน ๔. การแต่งกายสวยงาม ๒๐ คะแนน ๕. ความเหมาะสม ๑๐ คะแนน ๖. การตรงต่อเวลา ๑๐ คะแนน ๗. การยืน/การเดิน ๑๐ คะแนน ๘. การพูดจา,การไหว้ ๑๐ คะแนน ๙. ความสามารถพิเศษ ๑๐ คะแนน ๑๐. จำนวนดอกไม้ที่ได้รับสำหรับขวัญใจประชาชน
รางวัลการประกวด
๑. รางวัลชนะเลิศนางนพมาศ. เงินสด ๖,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินสด ๔,๐๐๐ บาท
๔. รางวัลชนะเลิศขวัญใจประชาชน เงินสด ๖,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย
การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ กองการศึกษา ชั้น ๒

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๙๕๓๔๔๓ ,นางธญวรรณ แก้ววิเศษ นักวิชาการศึกษา โทร ๐๘๙-๘๔๓-๖๘๕๙ นายอภิสิทธิ์ พรหมศร ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร ๐๘๒-๑๕๓-๖๕๔- โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากครบตามจำนวน ๑๕ คน ถือว่าปีดรับสมัคร

๓. การประกวดกระทงสวยงาม มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติและรูปแบบของกระทงที่ใช้ในการประกาด

๑. กระทงต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร และไม่เกิน ๐.๘๐ เมตร สูงไม่เกิน ๑ เมตร

๒. วัสดุที่นำมาประดิษฐ์กระทงต้องมาจากวัสดุธรรมชาติ

๓. กระทงที่ส่งเข้าประกวดให้ส่งในนามของหน่วยงาน, ชุมชน, หมู่บ้าน

หลักฐานการสมัคร ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

เกณฑ์การให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน) ๑. ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ๓๐ คะแนน ๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓๐ คะแนน ๓. มีความประณีต สวยงาม ๓๐ คะแนน ๔. รูปร่างกระทงมีความเหมาะสม ๑๐ คะแนน

รางวัลการประกวด

๑, รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินสด ๒,๐๐๐ บาท

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินสด ๑,๐๐๐ บาท

๔. การแข่งขันการจุดพลุไฟ (บั้งไฟดอก) มีรายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติและรูปแบบของพลุไฟที่ใช้ในการประกวด ๑. ขนาดของพลุไฟมีน้ำหนักไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม ๒.พลุไฟต้องผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านนั้น จึงจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

หลักฐานการสมัคร มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ใบสมัคร จำนวน ๑ แผ่น ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

เกณฑ์การให้คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความสวยงาม

๒. จุดแล้วขึ้นสูง (ใช้อุปกรณ์ในการวัดความสูง)

๓. จุดแล้วอยู่นาน (โดยการจับเวลา)

รางวัลการแข่งขัน

๑, รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินสด ๒,๐๐๐ บาท

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินสด ๑,๕๐๐ บาท

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ กองการศึกษา ชั้น 6 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๙๕๓๔๔๓ ,นางธญวรรณ แก้ววิเศษ นักวิชาการศึกษา โทร ๐๘๙-๘๔๓-๖๘๔๙ , นายอภิสิทธิ์ พรหมศร ผู้อำนวยการกองการศึกษาโทร ๐๘๒-๑๕๓-๖๕๔๐ โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

นายธวัช แสงแดง (นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร)

ผู้นำเสนอข่าว

มังกรทลายฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed