คณะกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สสส. อนุมัติ 16 โครงการ

คณะกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สสส. อนุมัติ 16 โครงการ

โครงการเสริมพลังและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ธุรกิจชุมชนที่ปลอดภัยลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุข ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปิดประชุมออนไลน์ พิจารณาโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านการอนุมัติ 16 โครงการ

โครงการเสริมพลังและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ธุรกิจชุมชนที่ปลอดภัยลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุข ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการโครงการเสริมพลังและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ธุรกิจชุมชนที่ปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ประจำปี 2566-2568 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ดังนี้

คณะทำงานที่ปรึกษา : 1. นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ประธานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า, 2. นายธีระ วัชรปราณี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า, 3. นายวิษณุ  ศรีทะวงษ์ ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะ

ประธานคณะทำงาน : น.ส.มาลัย มินศรี ผู้จัดการโครงการเสริมพลังและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ธุรกิจชุมชนลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุข คณะทำงาน : นายวัชรินทร์  แสวงการ สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้, นายสุริยัน แก้วกัญญา วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้าเชียงคานชุมชนวัดป่าไม้, นายชาญวิทูร สุขสว่างไกร ประชาคมองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา นายประสาน สินลิขิตกุล ประธานสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย, นายสมชาย  เดือนเพ็ญ ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย , นางสาวอาจิน  เพ็ชรวงศ์ วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนคีรีวง นครศรีธรรมราช, นายอรรนพ  ประสมคำ มูลนิธิทองทศฯเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ เลขานุการคณะทำงาน นายเกียรติคุณ รอดตัว ผู้ประสานงานโครงการเสริมพลังและยกระดับการท่องเที่ยว ผู้ช่วยเลขานุกาคณะทำงานนายวิญญู  ศรีศุภโชค ผู้ประสานงานโครงการเสริมพลังและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ฯ, 11. น.ส.กัลยา รัตพันธ์  ฝ่ายการเงิน/บัญชีโครงการเสริมพลังและยกระดับการท่องเที่ยวโยชุมชน

บทบาท/ภารกิจ : 1. พิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบ รายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม ที่ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงการเสนอเงื่อนไขและกรอบการเสนองบการสนับสนุนประจำปี 2566-2568 ภายใต้โครงการเสริมพลังและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ธุรกิจชุมชนที่ปลอดภัยลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุข ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 2. การบริหารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสริมพลังและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ธุรกิจชุมชนที่ปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุข 3. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผล เสริมพลังและยกระดับ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งเสนอ เป้าหมายการดำเนินงาน 4. งานอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

ผู้นำเสนอข่าว

มังกรทลายฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed