สวทช. มอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration)

สวทช. มอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration)

สวทช. มอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้กับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration)

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เพื่อรับรองว่าเป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม พร้อมสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 200% สำหรับรายจ่ายในการวิจัยได้ด้วยตนเอง

ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ (สวทช.) สายงานอุตสาหกรรมและชุมชน กล่าวว่า ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในการเป็นขุมพลังหลักของประเทศในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของรัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์สำคัญ นำสู่การพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด และ (สวทช.) ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ได้มีการประยุกต์ใช้ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือเรียกอย่างย่อว่า ระบบ RDIMS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ RDIMS และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับ (สวทช.) สามารถรับรองตนเองโดยไม่ต้องขอการรับรองเป็นรายโครงการ แล้วยื่นใช้สิทธิยกเว้นภาษี 200% ในรูปแบบ Self-Declaration ได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะสร้างความสะดวกและความมั่นใจให้ผู้ประกอบการในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีแล้ว การนำระบบดังกล่าวไปใช้ในกิจการ จะทำให้ผู้ประกอบการมีการบริหารงานวิจัยที่เป็นระบบและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อพัฒนาเป็นสินค้า หรือบริการนวัตกรรม โดยเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได้

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองจากคณะกรรมการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ (สวทช.) แล้ว ซึ่งการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ RDIMS นั้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในระดับต่างๆ ในการสร้างองค์ความรู้ของการดำเนินการวิจัย ซึ่งนำไปสู่การคิดค้น พัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า (Price) และคุณค่า (Value) ในสินค้าและบริการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจให้กับองค์กรได้

การมอบใบรับรองฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังถือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า (สวทช.) มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้ผู้ประกอบการเอกชนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดย (สวทช.) ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับความสำเร็จของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ และคาดหวังว่าบริษัทฯ จะเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในการลงทุนการวิจัยและพัฒนาด้าน (วทน.) เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการนวัตกรรม โดยเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศในอนาคต

คุณนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณ (สวทช.) ที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัท ให้ความไว้วางใจ และให้การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ RDIMS แก่บริษัท บริษัทเชื่อว่าการลงทุนวิจัยและพัฒนาจะทำให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้กำหนดเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ คือ “บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและโซลูชั่นทางธุรกิจที่คู่ค้าไว้วางใจ” และพันธกิจ คือ “สร้างสรรค์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษสำหรับลูกค้าและผู้บริโภค สร้างคุณค่าร่วมและความไว้วางใจอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย”

การรับมอบใบรับรองในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัท ระบบ RDIMS จะเป็นแนวทางหลักที่จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารโครงการวิจัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเชิงประจักษ์จริง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ตลาดเหล็กมีแนวโน้มการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีระดับชั้นคุณภาพสูง เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษ และมีความจำเพาะเจาะจงในด้านการใช้งานเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาและความแข็งแรงสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น ผลิตภัณฑ์เหล็กทนความร้อนสูง ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น อุตสาหกรรมกลุ่มนวัตกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมกลุ่มนวัตกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนนำไปสู่ความยั่งยืนทางด้านการประกอบการ สิ่งแวดล้อม และสังคม ควบคู่กันไป

หากผู้ประกอบการรายใด สนใจพัฒนาระบบ RDIMS ให้กับกิจการ โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ (สวทช.) โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1328-1332 และ 1631–1634

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed