พัฒนาบางสะพานด้วยใจ พัฒนาไทยด้วยเหล็ก กลุ่มเหล็กสหวิริยาขอแสดงความยินดี นักศึกษา “ทุนเหล็กสร้างคนเก่งบางสะพาน” คนแรก

พัฒนาบางสะพานด้วยใจ พัฒนาไทยด้วยเหล็ก กลุ่มเหล็กสหวิริยาขอแสดงความยินดี นักศึกษา “ทุนเหล็กสร้างคนเก่งบางสะพาน” คนแรก

ประจวบคีรีขันธ์ – พัฒนาบางสะพานด้วยใจ พัฒนาไทยด้วยเหล็ก กลุ่มเหล็กสหวิริยาขอแสดงความยินดี นักศึกษา“ทุนเหล็กสร้างคนเก่งบางสะพาน”คนแรก

กลุ่มเหล็กสหวิริยาขอแสดงความยินดีกับนายธนพัฒน์ โพธิ์เย็น นักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา ผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริ ยา “เหล็กสร้างคนเก่งบางสะพาน” หรือ “ทุนเหล็กสร้างคนเก่งบางสะพาน” เป็นคนแรก เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงได้รับโอกาสและความก้าวหน้าด้านอาชีพด้วยการกลับมาปฏิบัติงานกับกลุ่มเหล็กสหวิริยาหลังจากจบการศึกษา

“ทุนเหล็กสร้างคนเก่งบางสะพาน” เป็นทุนการศึกษาที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาพิจารณามอบให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นลูกหลานของชาวบางสะพานที่มีศักยภาพ ความสามารถโดดเด่นทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และมีความมุ่งมั่นศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ตรงกับตำแหน่งงาน การพัฒนาในอนาคต ความต้องการบริษัทต้องการ โดยเป็นทุนที่ให้นักศึก ษาแบบต่อเนื่องจนจบหลักสูตร โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และผู้รับทุนต้องกลับเข้ามาร่วมปฎิบัติงานกับกลุ่มเหล็กสหวิริยาเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสและเส้นทางสายอาชีพที่มั่นคงให้กับเยาวชนในพื้นที่บางสะพาน

สำหรับ “ทุนเหล็กสร้างคนเก่งบางสะพาน” ที่จัดขึ้นเป็นปีแรกนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้มอบให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาบัญชี และพร้อมที่กลับเข้ามาร่วมงานกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยรายละเอียดทุนการศึกษานั้นจะมีมูลค่าราว 400,000 บาทตลอดหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 1) ทุนสำหรับการเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา และ 2) ทุนการใช้ชีวิต ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขของทุน ดังนี้คือ 1. ต้องกลับเข้ามาปฎิบัติงานกับกลุ่มเหล็กสหวิริยาเป็นระยะเวลา 1 เท่าของเวลาที่ศึกษา 2.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปในทุกภาคการศึกษา 3.มีความประพฤติดี และ 4.ต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือเป็นข้าราชการในระดับ C4

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา ประกอบด้วย 1.เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อ.บาง สะพาน และจบการศึกษาจากโรงเรียนของ อ.บางสะพาน (4 แห่งได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนธงชัยวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา และโรงเรียนธนาคารออมสินบางสะพาน เท่านั้น), 2.ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่น้อยกว่า 3.50, 3.เป็นผู้ที่มีข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนบ้าน) อยู่ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน อำเภอทับสะแกและอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร, 4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่บริษัทต้องการ, 5.ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากบริษัทหรือหน่วยงานอื่นในเวลาเดียวกัน, 6.คุณสมบัติอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed