กลุ่มเหล็กสหวิริยา หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนบางสะพาน จัดอบรมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนบางสะพาน จัดอบรมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเหล็กสหวิริยาหนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนบางสะพาน จัดอบรมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดฝึกอบรมการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น เช่น ใบตอง ผักตบชวา ใบสัก ทางมะพร้าว และขุยมะพร้าว โดยคณะวิทยากรจากวิสาหกิจชุมชนโลกยิ้ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่ผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบางสะพานและผู้ที่สนใจจำนวน 50 คน ประกอบไปด้วย

• กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้เกษตรยั่งยืนตำบลพงศ์ประศาสน์
• กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นทองหลางตำบลพงศ์ประศาสน์
• กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยชุมชนบ้านทางสาย
• กลุ่มมัดย้อมบ้านทางสายตำบลธงชัย
• กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาผักขวงตำบลกำเนิดนพคุณ
• กลุ่มแม่บ้านตำบลชัยเกษม
• ตัวแทนเครือข่ายธนาคารชุมชนและสภาผู้นำชุมชนตำบลธงชัย
• กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านม้าร้อง ตำบลพงศ์ประศาสน์
• กลุ่มศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางสะพาน ตำบลร่อนทอง
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านหนองจันทร์ ตำบลชัยเกษม

การจัดฝึกอบรมการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติในครั้งนี้จัดขึ้น ที่ ศาลาประชาคมบ้านระหาร หมู่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจให้กับวิสาหกิจชุมชนบางสะพาน ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ การลงมือฝึกปฏิบัติทำชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยการอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน เป็นรูปทรงต่างๆ ตามแบบพิมพ์ เพื่อทดแทนการใช้โฟมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโฟมมีสาร CFC (chlorofluorocarbon) เป็นสารก่อภาวะเรือนกระจกทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ ย่อยสลายได้ยากและทำให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมและยังเกิดโทษต่อร่างกายในกรณีที่มีสารตกค้างเข้าสู่ร่างกาย

กลุ่มเหล็กสหวิริยาเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบางสะพาน สู่ความยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการที่มุ่งพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การนำพืชหรือวัสดุทางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ภาชนะ เป็นการลดขยะพลาสติก ลดโฟมแล้ว ยังช่วยกำจัดวัชพืชต่างถิ่นที่มากีดขวางลำน้ำด้วย แก้ปัญหาขยะ ลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แหล่งท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *