กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับมอบนโยบาย จาก รมว.ทส. ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยให้เข้มงวดการดูแลรักษาป่าไม้ ไม่ให้ถูกทำลาย อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับมอบนโยบาย จาก รมว.ทส. ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยให้เข้มงวดการดูแลรักษาป่าไม้ ไม่ให้ถูกทำลาย อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ได้พบปะพูดคุย และ ให้แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน สำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการป้องกัน ปราบปราม การบุกรุกทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า
(ศปก.พป.) เพื่อบูรณาการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษทั้ง ๓ กรม ได้แก่
-ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้
-ชุดพญาเสือ ชุดเหยี่ยวดง กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-และชุดฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (ศปป.๔ กอ.รมน.) ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ซึ่งกรมอุทยานฯ
ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การทำงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมาย เทคนิค วิธีการ รวมถึงมี
การปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ในครั้งนี้ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดเทคนิค
วิธีการ ที่บางหน่วยงานเคยใช้แล้วประสบความสำเร็จ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมการประชุม
ได้นำไปเป็นข้อมูล หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้นำเสนอข่าว

อาจารย์จุ้ย

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed