” สานใจไทย สู่ใจใต้ ” เตรียมเปิดรับสมัครเยาวชน ร่วมโครงการ 24 – 27 กพ.นี้ มุ่งสร้างเยาวชนน้ำดี

” สานใจไทย สู่ใจใต้ ” เตรียมเปิดรับสมัครเยาวชน ร่วมโครงการ 24 – 27 กพ.นี้ มุ่งสร้างเยาวชนน้ำดี

พัฒนาชายแดนใต้

” สานใจไทย สู่ใจใต้ ” เตรียมเปิดรับสมัครเยาวชน ร่วมโครงการ 24 – 27 กพ.นี้ มุ่งสร้างเยาวชนน้ำดี

พัฒนาชายแดนใต้

วันนี้ (15 ก.พ. 2566) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมขับเคลื่อน โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 40 ซึ่งจะมีการสรรหาเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และเดินทางใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ในห้วงเดือนมีนาคม 2566 จะมีการเปิดรับสมัครในวันที่ 24 – 27 ก.พ. นี้ โดยจะมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นผู้สรรหา คัดเลือก มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่มีฐานะยากจน กำพร้าด้อยโอกาสทางการศึกษา และมีผลการเรียนดี โดยคัดเลือกเพื่อส่งต่อให้ส่วนจังหวัดพิจารณาในขั้นต่อไป

การประชุมขับเคลื่อนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 40 มีนายอารี วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. รายงานการดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปลัดจังหวัดสตูล สงขลา ผู้แทนสถาบันปอเนาะ และเครือข่ายกรมการปกครอง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความรู้ ประสบการณ์และทักษะ เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเองครอบครัวและชุมชน ให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเดียวกันจากครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ในสังคมเดียวกันและเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นต่อรุ่น สืบเนื่องกัน

นายอารี วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ สานใจไทยสู่ใจใต้ กล่าวว่า หัวใจสำคัญ

ของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสานใจไทย ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับข้าราชการในพื้นที่ 5 จชต. ตั้งแต่ เลขาธิการ ศอ.บต.ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายกสมาคมปอเนาะ และ นายกสมาคมสานใจไทย โดยโครงการสานใจไทยเดินทางสู่รุ่นที่ 40 มีสมาชิกเกือบ 10,000 คน และจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเจตนารมณ์สร้างเยาวชนน้ำดีในพื้นที่ปลายด้ามขวานทำภารกิจช่วยเหลือประชาชนและพื้นที่ให้มีความสงบ น่าอยู่ ซึ่งสานใจไทยฯได้จดทะเบียนเป็นสมาคม และจะมีการดำเนินงานผนวกกับสถาบันปอเนาะในพื้นที่ ซึ่งเป็นสถาบันที่ประชาชนเคารพ เชื่อใจ ผลักดันปอเนาะต้นแบบ พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพทางการศึกษา เข้าถึงสาธารณสุข ยกระดับชุมชนปอเนาะให้มีความเจริญ มั่งคง และปลอดภัยในอนาคต

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บตในฐานะหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่เชื่อมประสานกับทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติ พร้อมส่งเสริมการสร้างเยาวชนน้ำดี มีจิตอาสา ในการทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ตามเจตนารมณ์ของ พลเอกเปรม ติณสลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ในการดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ กว่า 39 รุ่น มีสมาชิกว่า 9,000 คน เป็นเยาวชนมีคุณภาพกลับมาดูแล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *